Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou – certifikačním orgánem. 

Po úspěšné implementaci systému managementu do systému řízení společnosti je vhodné si takovýto systém „od certifikovat“ nezávislým certifikačním orgánem. Zajistíme Vám nejlepší nabídku na trhu, která bude reflektovat Vaše požadavky.

Jak probíhá proces certifikace ISO? Jak získáte certifikát?

Po vypsání žádosti o certifikaci Vám doručíme nabídku. Po jejím odsouhlasení proběhne přípravná fáze. Po ní následuje samotný certifikační audit v 2 etapách a po úspěšném absolvování vydání certifikátu.

První etapa auditu – certifikační audit

První etapa auditu je provedena s cílem:

 • auditovat dokumentaci systému managementu klienta,
 • zhodnotit podmínky a specifika lokality klienta a uskutečnit s pracovníky klienta diskusi, aby se posoudila jejich připravenost na druhou etapu auditu,
 • prozkoumat stav klienta a jeho chápání požadavků normy zejména s ohledem na určení klíčových činností nebo významných aspektů, procesů, cílů a provozu systému managementu,
 • shromáždit potřebné informace týkající se rozsahu systému managementu, procesů a lokality (lokalit) klienta, jakož i souvisejících statutárních a právních aspektů a jejich shody,
 • prozkoumat přidělení zdrojů na druhou etapu auditu a odsouhlasit s klientem podrobnosti druhé etapy auditu,
 • poskytnout zaměření plánu druhé etapy auditu na základě získání dostatečného pochopení systému managementu klienta a jeho činností na místě v souvislosti s možnými významnými aspekty,
 • posoudit, zda se plánují a provádějí interní audity a přezkoumání vedením a zda úroveň implementace systému managementu vytváří předpoklady k tomu, že klient je připraven na druhou etapu auditu.

Zjištění z první etapy auditu jsou zdokumentovány a klientovi je zaslán protokol z auditu, včetně doporučení a identifikace nedostatků, neshod a prostor pro zlepšení, které musí být do druhé etapy odstraněny.

Druhá etapa auditu

Cílem druhé etapy auditu je zhodnotit zavedení systému managementu klienta včetně jeho efektivnosti.

Druhá etapa zahrnuje:

 • informace a důkaz o shodě se všemi požadavky aplikovatelné normy systému managementu,
 • sledování, měření, podání zprávy a přezkoumání výkonnosti ve srovnání se záměry a cíli klíčových činností,
 • systém managementu klienta a jeho činnosti z pohledu shody s legislativou,
 • provozní řízení klientových procesů,
 • interní auditování a přezkoumání managementem,
 • odpovědnost managementu za politiku klienta,
 • vazby mezi normativními požadavky, politikou, záměry a cíli činností, jakékoli aplikovatelné požadavky legislativy, odpovědnost, kompetentnost pracovníků, činnosti, postupy, údaje o výkonnosti, zjištění interních auditů a závěry.

Zjištění z druhé etapy auditu jsou zdokumentovány a klientovi je zaslán protokol z auditu, včetně doporučení a identifikace nedostatků, neshod a prostor pro zlepšení, které musí být do dozoru odstraněny.

Po úspěšném absolvování druhé etapy auditu přichází k vydání certifikátu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Odpovíme Vám obratem.