eucert s.r.o.

je akreditovaným certifikačním orgánem, který má řádné oprávnění vykonávat certifikaci a vydávat registrované certifikáty podle požadavku mezinárodních norem EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001 a ISO 27001.

Prohlášení ředitele společnosti

Certifikacní orgán eucert s.r.o. si uvědomuje důležitost nestrannosti při provádění činností souvisejících s certifikací manažerských systémů. Našim cílem a prioritou je postupovat vždy transparentně, posuzovat a rozhodovat objektivně a předcházet jakýmkoli konfliktům zájmů.

Certifikacní orgán eucert s.r.o. prohlašuje, že je nestranný při provádění činností souvisejících s certifikací systému managementu, řídí konflikt zájmů a zabezpečuje objektivitu činností souvisejících s certifikací systému managementu. Pokud by jakýkoli vztah vyvolával obavy z nestrannosti, certifikační orgán ho zdokumentuje a prokáže, jak odstraní nebo minimalizuje tyto obavy.

COSM eucert s.r.o. je nezávislý na jiných společnostech a od jakýchkoliv dalších tlaků, které by mohly ovlivnit výsledky certifikačního procesu. Certifikační orgán odpovídá v plném rozsahu za rozhodnutí týkající se certifikace včetně udělování, udržování, obnovy, rozšiřování, omezování, pozastavování a rušení certifikace.

Pro dosažení těchto předsevzetí, naplnění požadavků na nestrannost a nezávislost se naše společnost řídí těmito zásadami:

 1. přijímáme rozhodnutí o certifikaci manažerských systémů pouze na základě objektivního a odborného posouzení předmětných manažerských systémů,
 2. analyzujeme, přehodnocujeme a přijímáme opatření při potenciálním ohrožení nestrannosti,
 3. analyzujeme a přijímáme adekvátní opatření na ochranu nestrannosti, pokud bude ohrožena činností jiných osob, orgánů nebo organizací,
 4. informujeme zainteresované strany o svém jednání, postupech a transparentně předkládá všechny související informace komisi pro ochranu nestrannosti, která tyto strany reprezentuje,
 5. neposkytujeme konzultace manažerských systémů, resp. neprovádíme interní audity ve společnostech, které jsou klienty nebo potenciálními klienty naší společnosti,
 6. necertifikuje činnosti jiného certifikačního orgánu zaměřeného na certifikaci systémů managementu,
 7. naše rozhodnutí přijímáme pouze na základě objektivních důkazů získaných z posuzování a předcházíme tomu, aby byl průběh nebo závěry posuzování ovlivněny jinými zájmy nebo jinými stranami,
 8. zveřejňujeme kroky a posloupnost certifikačního procesu, procesu auditu a environmentálního ověření, jakož i výsledky rozhodnutí o certifikaci a validaci,
 9. efektivně reagujeme na stížnosti a přiměřeně jejich řešíme,
 10. nakládáme s informacemi od klientů důvěrně a současně adekvátně vyvažujeme zásady otevřenosti a důvěrnosti při řešení a reagovat na stížnosti,
 11. nepropagujeme činnosti certifikačního orgánu v návaznosti na konzultační činnosti v oblasti manažerských systémů,
 12. nepodmiňuje úspěšnost nebo jinou ekonomickou výhodnost certifikace konzultační službou konkrétní společnosti,
 13. dodržujeme etické zásady při všech činnostech spojených s naším podnikáním,
 14. udržujeme partnerskou spolupráci s každým zákazníkem při dodržení zásady, že certifikační proces a jeho výsledky, včetně rozhodnutí nejsou závislé na finančním zájmu společnosti,
 15. provádíme certifikační služby nezávislými pracovníky na klientech a tuto činnost monitorujeme.

Činnosti COSM eucert s.r.o., se řídí nediskriminačním způsobem. Zároveň prohlašujeme, že služby naší společnosti jsou plně k dispozici všem organizacím a podnikatelům bez rozdílu zaměření. Ti, kteří chtějí pracovat v naší společnosti se musí nejprve ztotožnit s touto politikou a vedení naší společnosti vytváří vhodné podmínky a zajišťuje potřebné zdroje, aby mohli jednat plně v souladu s ní.

Touto deklarací se zavazujeme k nestrannosti při činnostech certifikace a prohlašujeme, že nepodlehneme žádným ekonomickým, obchodním nebo politickým tlakem.

Břeclav, 7.1.2020

Ing. Milan Greguš
ředitel COSM