Logo COSM eucert s.r.o.

Logo COSM je oficiální symbol, kterým se prezentuje společnost eucert s.r.o. a může jej používat výlučně společnost eucert s.r.o.

Právní ochranu loga COSM zajišťuje zákon o ochranných známkách. Logo se nesmí používat v situacích, které by poškozovaly nebo znevažovaly dobré jméno COSM. Použití loga COSM nesmí být zavádějící. Logo COSM mohou používat výhradně zaměstnanci COSM v souvislosti s oficiálními činnostmi COSM. Používání značek a log zajišťuje mimo jiné skutečností, sledovatelnost zpět k certifikačnímu orgánu.

Značka, která doprovází text jasně dává důkaz o tom, co se uznáno a identifikuje COSM, který udělil certifikaci, nesmí existovat z hlediska značky nebo doprovodného textu žádná nejasnost. Tato značka se podle uzavřených smluv o certifikaci ve smyslu směrnice COSM-SM-06 Nabídka a smlouva nesmí používat na produktu nebo na obalu produktu, ani jiným způsobem, který by mohl být interpretován jako označení shody produktu.

Logo COSM se používá:

 • na oficiálních dokumentech COSM,
 • na hlavičkovém papíře COSM při oficiální korespondenci,
 • na vizitkách zaměstnanců COSM,
 • v propagačních a publikačních materiálech vydávaných COSM,
 • v prezentacích, na školeních a jiných akcích pořádaných COSM,
 • na webové stránce COSM.

Jiné použití loga COSM je možné pouze na základě písemné žádosti schválené ředitelem COSM. Logo COSM nesmí bez povolení používat žádný certifikovaný nebo necertifikovaný subjekt na žádném dokumentu a za žádných okolností. COSM podle uzavřených smluv na certifikaci / recertifikaci (F52 / F32, Příloha č.8 k COSM-SM-06) zakazuje certifikovaným klientům, aby se certifikační značky používaly na zprávách o zkouškách, kalibračních listech nebo inspekčních certifikátech.

Povolení udělí COSM pouze na základě písemné žádosti subjektu s odůvodněným záměrem použití loga COSM. COSM vydá povolení a poskytne elektronickou verzi loga COSM pouze za individuálně stanovených a dále sledovaných podmínek.

COSM podle uzavřených smluv o certifikaci ve smyslu směrnice COSM-SM-06 Nabídka a smlouva vyžaduje, aby organizace klienta:

 • při odkazech na svůj certifikační stav v komunikačních prostředcích, jako je internet, příručky nebo inzeráty, a další dokumenty, konala v souladu s požadavky certifikačního orgánu;
 • nedělala nebo nedovolila dělat zavádějící prohlášení týkající se své certifikace;
 • nepoužívala nebo nedovolila používat certifikační dokument – certifikát nebo jeho část zavádějícím způsobem;
 • na základě pokynů COSM, při ukončení certifikace přerušila používání všech reklamních prostředků, které obsahují odkaz na certifikaci,
 • upravila všechny reklamní postupy, pokud se omezí rozsah certifikace;
 • nedovolila využívat odkaz na certifikaci svého systému managementu takovým způsobem, který by pro certifikační orgán nebo systém certifikace znamenal ztrátu reputace nebo důvěry veřejnosti.

COSM podle uzavřených smluv na certifikaci / recertifikaci (F52 / F32, Příloha č.8 k COSM-SM-06) má právo vykonávat řádnou kontrolu vlastnictví značek, jejich používání a vystavování jim vydaných certifikačních značek jednotlivých systémů managementu.

COSM přijímá opatření k řešení nesprávných odkazů na stav certifikace nebo zavádějícího použití certifikačních dokumentů, značek nebo zpráv z auditu. Ve smyslu uzavřené smlouvy s klientem tyto kroky mohou obsahovat požadavky na nápravu a nápravnou činnost, pozastavení, zrušení certifikace, publikaci přestupku, a pokud je třeba, příslušné právní kroky.

Pokud COSM dá právo na používání certifikační značky, označující certifikaci ISMS, musí zajistit, že organizace tuto značku používá uděleného povolení. COSM neuděluje organizaci oprávnění používat certifikační značku na označení produktu nebo jakýmkoli způsobem, který by mohl být vysvětlován jako označení shody produktu s požadavkem normy.

COSM je oprávněn používat embosované, reliéfní a razítkové provedení loga COSM. Certifikovaná organizace může ve speciálních případech a po obdržení souhlasu COSM použít embosované a reliéfní provedení certifikační značky v příslušných barvách nebo černobílé. Certifikační značku nebo odkaz na certifikaci lze požívat také v hlavičkách dokumentů a jiných písemností.

Certifikovaná prověřena organizace je oprávněna (za splnění podmínek uvedených v COSM-ON-03) používat přidělenou certifikační značku:

 • v dokumentech přímo souvisejících certifikovaného systému managementu,
 • na hlavičkových papírech,
 • v propagačních materiálech,
 • na webových stránkách.

Certifikační značka je závislá na oblasti a od samotné normy, podle níž proběhla certifikace. Certifikační značky jsou uvedeny v příloze č. 2 k COSM-ON-03 a prověřována organizace jejich dostane po získání certifikátu manažerského systému.

PROVEDENÍ A REPRODUKCE LOGA A ZNAČEK

Tvar a velikost

Tvar a rozměrové proporce loga COSM jsou v Certifikačních značkách (Příloha č.2 k COSM-ON-03). Logo COSM a certifikační značky COSM mohou použít v:

 • barevné verzi,
 • monochromatické verzi – při použití monochromatického verze se doporučuje použít černobílé provedení.

Uspořádání barev barevného provedení loga COSM a certifikačních značek je závazné. Logo COSM a značky musí reprodukovat výhradně v takové podobě a v takových proporcích, jak je uvedeno v přílohách COSM-ON-03. Přípustné jsou pouze takové druhy reprodukce, které spolehlivě zajišťují předepsaný tvar a barevnost. Je zakázáno logo COSM a značky jakýmkoliv způsobem deformovat.

Umístění

Certifikační značka COSM lze používat výhradně pouze spolu s logem certifikované organizace (tj. certifikační značky a logo certifikované organizace musí být uvedeny na téže straně dokumentace). Použitý podklad nebo okolí loga COSM, resp. značky, nesmí snižovat jejich čitelnost. Použité pozadí musí být jasně kontrastní. Minimální volná ochranná zóna kolem loga COSM je 10 mm. V případě nejasnosti je certifikována organizace povinna ptát si vyjádření COSM k umístění loga.

POZASTAVENÍ CERTIFIKACE

Pokud COSM pozastaví certifikované organizací účinnost certifikátu, musí takový subjekt okamžitě (tj. dnem pozastavení účinnosti platnosti certifikátu) pozastavit používání všech dokumentů, týkajících se činností v rámci oblasti s pozastavenou účinností, které obsahují příslušnou certifikační značku COSM. Na hlavičkových papírech nebo v propagačních materiálech může prověřena organizace výjimečně používat certifikační značku nebo odkaz na certifikaci maximálně jeden měsíc od data pozastavení účinnosti certifikátu.

ZRUŠENÍ CERTIFIKACE (PLATNOSTI OSVĚDČENÍ) A SKONČENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ

Certifikovaná organizace musí ode dne zrušení certifikace a certifikátu nebo uplynutí doby platnosti okamžitě zcela (všude) vyloučit zveřejňování a používání certifikačních značek nebo jakéhokoli odkazu na certifikaci na všech materiálů, které takovou značky nebo textový odkaz na jeho zrušenou / ukončenou certifikaci obsahují.

Porušení tohoto požadavku se kvalifikuje jako neoprávněné používání certifikační značky.

ČINNOSTI CERTIFIKOVANÉ ORGANIZACE, KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ CERTIFIKACE

Není dovoleno prohlašovat nebo odvolávat se na certifikaci nebo ji naznačovat v případě činnosti, které nebyly předmětem prověrky a nejsou certifikovány COSM eucert s.r.o. Na obchodních dokumentech, jako jsou cenové nabídky a návrhy (včetně přidružených písemností), které se týkají i služeb, které nespadají do rozsahu certifikace, musí být jasně a jednoznačně identifikovatelná, které služby jsou certifikovány a které certifikované nejsou. Pokud je nabídka, týkající se výhradně necertifikovaných služeb, uváděná na hlavičkovém papíře obsahujícím certifikační značku, musí tento dokument obsahovat jasné a zřetelné prohlášení, že “Tato cenová nabídka se týká služeb, které nejsou pokryty rozsahem certifikace a platného certifikátu systému managementu kvality.”

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY ČIA U CERTIFIKOVANÝCH KLIENTY COSM

Používání loga a akreditačních značek ČIA je striktně popsáno v MPA 00-04-21 “Pravidla používání odkazu na akreditaci”. Je zakázáno jakékoliv použití loga a značky ČIA kromě povolených případů specifikovaných v tomto dokumentu. Podmínky užívání značky jsou uvedeny v čl. 3.2 tohoto dokumentu, z něhož citujeme:

„3.2 Certifikační orgány

Kromě podmínek uvedených v 3.1 mohou klienti akreditovaných certifikačních orgánů používat ve svých materiálech značku přidělenou certifikačnímu orgánu pouze ve spojení s logem (příp. certifikační značkou) tohoto certifikačního orgánu. Má-li výrobce nebo dodavatel produktu (pojem produkt zde platí v širším smyslu slova, zahrnuje hmotné produkty, procesy i služby) certifikován svůj systém managementu akreditovaným certifikačním orgánem certifikujícím systémy managementu v rozsahu jeho akreditace, nesmí značka nebo kombinovaná značka IAF MLA a/nebo jakýkoliv jiný odkaz na akreditaci a/nebo odkaz na signatářství IAF MLA naznačovat souvislost s certifikací produktů či osob. Značku a/nebo textový odkaz na akreditaci nelze proto umístit na výrobek nebo jeho obal, stejně tak kombinovaná značka IAF MLA a/nebo odkaz na signatářství IAF MLA nesmí být používána uživateli akreditovaných služeb na produktech ani ve spojení s produkty.

POZNÁMKA: Současně platí, že pokud má výrobce certifikovaný produkt, nesmí způsob použití značky, kombinované značky IAF MLA a/nebo jakýkoliv jiný odkaz na akreditaci a/nebo odkaz na signatářství IAF MLA naznačovat souvislost s certifikací systémy managementu.

Značka, kombinovaná značka IAF MLA a/nebo textový odkaz na akreditaci a/nebo odkaz na signatářství IAF MLA nesmějí být používány uživateli akreditovaných služeb na protokolech o zkouškách ani kalibračních protokolech certifikovaných laboratoří.“

Zneužití značky ČIA na dokumentech certifikované organizace je z pohledu COSM posuzováno jako závažné porušení pravidel a smlouvy o certifikaci / recertifikaci, které vede k pozastavení platnosti certifikátu. COSM je oprávněn kontrolovat použití těchto značek.

Aktualizováno: 6.4.2022