Česká verze této evropské normy EN ISO 9001: 2015 má označení ČSN EN ISO 9001. Je to ekvivalent originální normy přeložen do českého jazyka, s ponecháním původního anglického textu. Má stejné postavení jako oficiální verze.

Co znamená certifikace ISO 9001? Jak mohu získat certifikát kvality (certifikát systému managementu kvality)?

Cizí slovo certifikace znamená potvrzení souladu, shody (obvykle po přiměřeném prověření) skutečného stavu produktu, systému, znalostí a pod. se stanovenými specifikacemi, obvykle nějakým standardem, normou. U certifikátu kvality se jedná o potvrzení souladu vybudovaného systému managementu jakosti v organizaci s požadavky stanovenými v normě ISO 9001 Systémy managementu kvality. Požadavky (ISO 9001: 2015) .

V poslední době je tento pojem nejčastěji používán právě pro označení shody systému managementu s vybranou (evropskou) normou pro systémy managementu. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949 .

Před vlastní certifikací (certifikačním auditem), který posoudí stupeň dosažení shody s vybranou normou (normami), si organizace, která usiluje o certifikát systému managementu jakosti lidově certifikát jakosti , sama nebo s podporou poradenské firmy vybuduje systém řízení – managementu vlastních procesů, tj. popíše firemní procesy – činnosti v odpovídající dokumentaci přičemž vychází z principu definice procesní orientace ve smyslu požadavků normy ISO 9001:2015.

Po úspěšném absolvování certifikačního auditu a případném odstranění zjištěných neshod obdrží organizace od certifikačního orgánu certifikát systému managementu kvality často nazývaný zkratkově certifikát kvality. Jeho platnost je obvykle tříletá.

Jaké jsou přínosy získání certifikátu kvality podle ISO 9001?

„Dobře“ vybudovaný a certifikovaný systém managementu (systém managementu jakosti) přináší v případě, že je skutečně funkční, přínosy minimálně ve třech oblastech:

  • firma je schopna předložit zákazníkům případně jiným zainteresovaným stranám formální doklad (certifikát kvality) o tom, že má zavedený systém – absence tohoto certifikátu (certifikátu kvality) může v některých případech znamenat doslova „diskriminaci“ při výběru firmy jako dodavatele – to znamená možné vyloučení z dodavatelského vztahu pokud má potenciální zákazník exaktní požadavek ve svém výběrovém řízení na „držbu“ certifikátu kvality,
  • ve firmě je zaveden určitý řád (řízení procesů), řád, s jasným stanovením odpovědností pro všechny činnosti a všechny osoby ve firmě. Tento systém vytváří podmínky pro zlepšování všech výkonů a efektivnosti samotné organizace a jejích procesů,
  • je zajištěno lepší a neustálé uspokojování požadavků zákazníků a zvýšení konkurenceschopnosti tím, že průběh konkrétní zakázky od marketingových aktivit přes vznik smlouvy, zhotovení a dodání předmětu smlouvy až po případné servisní výkony je realizován zvládnutými, efektivními předem popsanými procesy, které se na pravidelné bázi vyhodnocují s cílem jejich neustálého zlepšování.

Jaká je cena certifikátu kvality dle ISO 9001?

Cena certifikace podle norem ISO se v zásadě liší v závislosti na počtu zaměstnanců, velikosti organizace a složitosti procesů. Některá organizace má dostatek času jiná potřebuje certifikát ISO takříkajíc „zítra“.

Cena „certifikace ISO“ závisí také na tom, zda organizace má zájem o jeden systém (např. certifikát ISO 9001 nebo certifikát ISO 14001 a podobně) nebo o integrovaný systém řízení (např. certifikát systému řízení jakosti podle ISO 9001 + systému environmentálního managementu podle ISO 14001 + systému řízení BOZP podle ISO 45001 a podobně).

Cenová nabídka na ISO certifikaci musí odrážet všechny tyto faktory.

Dobře vybudovaný systém jakosti podle ISO norem přetrvá „věky“ v případě, že je seriózně zaveden, je udržován, pravidelně prověřován a organizace zajišťuje jeho zlepšování a zároveň odráží skutečné procesy, které se v organizaci dějí.

Pro expresní cenovou nabídku na certifikaci systému jakosti podle z některé ISO norem prosím vyplňte rychlou žádost o expresní cenovou nabídku na certifikaci ISO , nebo nám napište na náš mail.

Obsah a kapitoly normy ČSN EN ISO 9001

Úvod
1 Předmět normy
2 Normativní odkazy
3 Termíny a definice
4 Souvislosti organizace
4.1 Pochopení organizace a její souvislostí
4.2 Pochopení potřeb a očekávání zainteresovaných stran
4.3 Určení předmětu systému managementu jakosti
4.4 Systém managementu a jeho procesy
5 Vedení
5.1 Vedení a závazek
5.2 Politika
5.3 Role, odpovědnost a pravomoci v organizaci
6 Plánování
6.1 Opatření na zvládání rizik a příležitostí
6.2 Cíle kvality a plánování jejich dosažení
6.3 Plánování změn
7 Podpora
7.1 Zdroje
7.2 Kompetentnost
7.3 Povědomí
7.4 Komunikace
7.5 Dokumentované informace

8 Provoz
8.1 Plánování a řízení provozu
8.2 Požadavky na produkty a služby
8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb
8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb
8.5 Výroba a poskytování služby
8.6 Uvolňování produktů a služeb
8.7 Řízení neshodných výstupů
9 Hodnocení výkonnosti
9.1 Monitorování, měření, analýzy a hodnocení
9.2 Interní audit
9.3 Přezkoumání managementu
10 Zlepšování
10.1 Obecně
10.2 Neshoda a nápravná opatření
10.3 Trvalé zlepšování

Příloha A Objasnění nové struktury, terminologie a koncepcí.
Příloha B Jiné mezinárodní normy managementu jakosti a systémů managementu jakosti vytvořené technickou komisí ISO / TC 176.

.