Požadavky norem ISO jsou obecně použitelné pro jakýkoliv druh organizace např. výrobní organizace i pro služby. Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou.

Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou – certifikačním orgánem.

Jak získat certifikát systému managementu dle normy ISO ?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

Proces získání uvedeného certifikátu můžeme rozdělit na dvě etapy.

V první etapě je třeba systém vybudovat, což představuje vypracování dokumentace a zavedení systému do praxe. Právě tato etapa je z hlediska dlouhodobého fungování systému mimořádně důležitá a proto se obvykle realizuje ve spolupráci s externími konzultanty – poradenskými firmami.

Poradenství zajišťuje poradenská organizace, která je nezávislá od certifikačního orgán.

Náš certifikační orgán zásadne nevykonáva poradenskou činnosť.

Ve druhé etapě nezávislý certifikační orgán v rámci prověrky ověří plnění požadavků vybraní normy a rozhodne o udělení certifikátu.

Certifikát kvality podle ISO norem (ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45 001 atd) je platný tři roky a po tomto období se musí obnovit, přičemž se opět prověřuje plnění požadavků normy. Během tříletého období navštěvuje certifikační orgán společnost obvykle v ročních intervalech a v rámci krátkých prověrek opět ověřuje funkčnost systému.

Akreditovaná a nezávislá certifikační organizace neprovádí poradenství. Je nezávislá.

V případě zájmu o certifikaci Vašeho manažerského systému, je postup velmi jednoduchý:

 1. vyplňte Žádost o certifikaci, zašlete ji na adresu eucert@eucert.cz a na základě její vyplnění Vám vypracujeme návrh cenové nabídky,
 2. po akceptování cenové nabídky z Vaší strany Vám připravíme návrh Smlouvy na certifikaci (Snc),
 3. po podepsání Snc oběma stranami tato vstupuje do platnosti a stává se závaznou – Snc se podepisuje na 3 roky (platnost certifikátu je také 3 roky), během 3 let platnosti Snc provedeme 1 certifikační audit a 2 dozorové audity (viz níže),
 4. dohodneme s Vámi termín auditu,
 5. navrhneme auditorský tým a dáte nám k němu Vaše stanovisko,
 6. jmenování vedoucího auditora a auditního týmu.

Program auditu obsahuje dvoj-etapový úvodní audit v prvním roce a dozorové audity ve druhém a třetím roce certifikačního cyklu. Minimálně část první etapy a celá druhá etapa musí probíhat v sídle prověřované organizace.

Tříletý certifikační cyklus začíná rozhodnutím o certifikaci nebo recertifikaci Vašeho manažerského systému. Program auditu zohledňuje velikost organizace klienta, rozsah a složitost jeho systému managementu, produktů a procesů, jakož i prokázanou úroveň efektivnosti systému managementu a výsledky jakýchkoli předchozích auditů.

Přesný postup je popsán v interních postupech certifikačního orgánu a je poskytnut klientovi okamžitě po jeho vyžádán. Certifikační proces splňuje požadavky ve smyslu akreditačních kritérií normy EN ISO/IEC 17021-1: 2015.

Proces certifikace manažerských systémů má z pohledu certifikačního orgánu tyto základní fáze:

 • Přípravná fáze – úvodní audit (první a druhá etapa) nebo recertifikační audit (v případě, že už máte certifikovaný manažerský systém) Udělení certifikátu
 • První dozorový audit
 • Druhý dozorový audit
 • Recertifikace

Přípravná fáze

Přípravná fáze představuje přípravu na audit. Manažer kvality jmenuje vedoucího auditora, auditora a technického experta. Auditorský tým odpovídá za kvalitní provedení auditu.

První etapa auditu

První etapa auditu je provedena s cílem:

 • auditovat dokumentaci systému managementu klienta,
 • zhodnotit podmínky a specifika lokality klienta a uskutečnit s pracovníky klienta diskusi, aby se posoudila jejich připravenost na druhou etapu auditu,
 • prozkoumat stav klienta a jeho chápání požadavků normy zejména s ohledem na určení klíčových činností nebo významných aspektů, procesů, cílů a provozu systému managementu,
 • shromáždit potřebné informace týkající se rozsahu systému managementu, procesů a lokality (lokalit) klienta, jakož i souvisejících statutárních a právních aspektů a jejich shody,
 • prozkoumat přidělení zdrojů na druhou etapu auditu a odsouhlasit s klientem podrobnosti druhé etapy auditu,
 • poskytnout zaměření plánu druhé etapy auditu na základě získání dostatečného pochopení systému managementu klienta a jeho činností na místě v souvislosti s možnými významnými aspekty,
 • posoudit, zda se plánují a provádějí interní audity a přezkoumání vedením a zda úroveň implementace systému managementu vytváří předpoklady k tomu, že klient je připraven na druhou etapu auditu.

Zjištění z první etapy auditu jsou zdokumentovány a klientovi je zaslán protokol z auditu, včetně doporučení a identifikace nedostatků, neshod a prostor pro zlepšení, které musí být do druhé etapy odstraněny.

Druhá etapa auditu

Cílem druhé etapy auditu je zhodnotit zavedení systému managementu klienta včetně jeho efektivnosti.

Druhá etapa zahrnuje:

 • informace a důkaz o shodě se všemi požadavky aplikovatelné normy systému managementu,
 • sledování, měření, podání zprávy a přezkoumání výkonnosti ve srovnání se záměry a cíli klíčových činností,
 • systém managementu klienta a jeho činnosti z pohledu shody s legislativou,
 • provozní řízení klientových procesů,
 • interní auditování a přezkoumání managementem,
 • odpovědnost managementu za politiku klienta,
 • vazby mezi normativními požadavky, politikou, záměry a cíli činností, jakékoli aplikovatelné požadavky legislativy, odpovědnost, kompetentnost pracovníků, činnosti, postupy, údaje o výkonnosti, zjištění interních auditů a závěry.

Zjištění z druhé etapy auditu jsou zdokumentovány a klientovi je zaslán protokol z auditu, včetně doporučení a identifikace nedostatků, neshod a prostor pro zlepšení, které musí být do dozoru odstraněny.

Interval mezi první a druhou etapou auditu je po dohodě s klientem, nesmí však překročit délku 6 měsíců. Po 6 měsících nemusí být výstupy z první etapy relevantní, proto bude certifikačním orgánem posouzeno, zda je třeba první etapu opakovat.

Udělení certifikátu

V případě úspěšné certifikace je klientovi do 14 dnů od posledního dne auditu vydaný certifikát v češtině nebo slovenčině /2 originály/, v angličtině a němčině /1 originál/ a certifikační logo a značky. Podmínky užívání certifikátu, loga a značek, jsou uvedeny ve smlouvě na certifikaci.

1.a 2. dozorový audit

Certifikační orgán musí provést u klienta v každém roce platnosti certifikace dozor (tj dva dozorové audity za certifikační období). Termín prvního dozoru po certifikaci nesmí být delší než 12 měsíců od data rozhodnutí o certifikaci. Dozor je prováděn na místě, ale nemusí nutně zahrnovat audity celého systému. Je naplánován spolu s dalšími činnostmi dozoru tak, aby si certifikační orgán mohl udržet důvěru, že certifikovaný systém managementu pokračuje v plnění požadavků mezi recertifikačními auditmi.

  Recertifikace

 Recertifikační audit se plánuje a koná s cílem hodnocení pokračujících plnění všech požadavků příslušné normy systému managementu. Cílem recertifikace je potvrdit pokračující shodu a efektivnost systému managementu jako celku, jakož i jeho pokračující důležitost a aplikovatelnost na předmět certifikace.

Recertifikace zahrnuje audit na místě, který obsahuje:

 • celkovou efektivnost systému managementu s ohledem na interní a externí změny a jeho pokračující významnost a aplikovatelnost na předmět certifikace,
 • prokázaný závazek udržovat efektivnost a zlepšování systému managementu s cílem podpořit celkovou výkonnost,
 • zhodnocení, zda činnost certifikovaného systému managementu přispívá k dosahování politiky a cílů organizace.

Když se během recertifikace zjistí neshody nebo chybí důkaz o shodě, certifikační orgán musí určit termíny nápravy a nápravných činností, které je třeba zavést před vypršením certifikace.

Důvěra

Zaručujeme Vám v souladu se zásadami naší obchodní politiky absolutní důvěrnost při zacházení s Vašimi firemním know-how, se kterým přijdeme v rámci smlouvy do styku.

Zajistíme pro Vás adekvátní nabídku tak aby se setkala s Vašimi cenovými očekáváními.