Norma ISO 45001, která byla vydána 12. března 2018, představuje významný krok v celkové snaze o zlepšení celosvětových standardů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Norma ISO 45001 nahrazuje předchozí předpis OHSAS 18001, který byl poprvé zaveden v roce 1999 a revidovaný v roce 2007. Nahrazuje ho jako primární norma používaná mezinárodně pro systémy managementu BOZP. Jde o první mezinárodní normu, která poskytuje komplexní rámec pro systémy řízení zabývající se problematikou BOZP.

Organizace, které jsou v současnosti držiteli certifikace OHSAS 18001, mají nyní povinnost recertifikovať svůj SMBOZP aby splnily požadavky této nové normy.

CO JE NORMA ISO 45001?

ISO 45001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP), který je určen pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců i ostatních pracovníků.

Norma ISO 45001: 2018 (ČSN EN ISO 45001: 2019) poskytuje pro organizaci rámec pro řízení rizik a příležitostí na pomoc zabránit pracovním úrazům a zhoršení zdraví pracovníků s cílem zlepšit a poskytnout bezpečné a zdravé pracoviště a chránit pracovníky na všech úrovních řízení organizaci.

PŘÍNOSY CERTIFIKACE ISO 45001

  • Certifikace se systémově stará o plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP.
  • Umožňuje řídit procesy ve společnosti tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň BOZP a neustále se zlepšovala.
  • Zvýšení povědomí odpovědnosti zaměstnanců na ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Úspora času i peněz – snížením přímých i nepřímých nákladů na nehody, nemoci a další rizika BOZP.
  • Zvýšení produktivity – zlepšením motivace zaměstnanců a omezením přerušení podnikání, které by bylo způsobeno onemocněním nebo zraněním.
  • Proaktivní řízení rizik – s cílem ochránit cenné lidské zdroje ve všech pracovních prostředích ve vašem podnikání.
  • Posílení spolupráce se zainteresovanými stranami – prevence vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí.
  • Získání konkurenční výhody – tím, že budete spolupracovat s důvěryhodnou třetí stranou – certifikačním partnerům, abyste prokázali soulad BOZP vaší organizace s normou všem zainteresovaným stranám.

Co když dostanu otázku: Máte certifikát BOZP? Co je míněno pod pojmem Certifikát BOZP?

Ve většině případů se jedná o otázku týkající se řízení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci a to dle požadavků mezinárodní normy ISO 45001:2018 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky s pokyny pro používání).

Norma ISO 45001:2018 byla u nás vydána jako norma ČSN ISO 45001.

Norma ISO 45001:2018 specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje pokyny pro jejich používání, aby se umožnilo organizacím poskytovat bezpečná a zdravá pracoviště s prevencí pracovních úrazů a zhoršení zdraví a také proaktivního zlepšování výkonnosti její BOZP.

Norma ISO 45001:2018 je aplikovatelná v jakékoli organizaci, která chce vytvořit, implementovat a udržovat systém managementu BOZP, aby zlepšovala bezpečnost a ochranu zdraví při práci, eliminovat nebezpečí a minimalizovat rizika BOZP (včetně nedostatků systému), výhodně využívat příležitosti BOZP a zvládat neshody systému managementu BOZP, které jsou spojeny s jejími činnostmi.

Norma ISO 45001:2018 pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výsledků jejího systému managementu BOZP. V souladu s politikou BOZP organizace zamýšlené výsledky systému managementu BOZP zahrnují: trvalé zlepšování výkonnosti BOZP; plnění právních požadavků a dalších požadavků; dosažení cílů BOZP.

Jak získat „certifikát BOZP“ podle požadavků ISO 45001?

Certifikace je velmi podobná jako při získávání certifikátu ISO 9001. Po vyjmutí certifikačního orgánu a vyplnění žádosti o certifikaci začne samotný proces.

ISO 45001 je často vyžadována zákazníky nebo investory. Výstupem implementace normy a následné certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je i certifikát BOZP. Implementací této normy se snižuje výskyt nežádoucích rizik a havarijních situací, které by ohrozily zdraví pracovníků nebo jejich bezpečnost.

Vrcholový management musí zajistit soulad s právními požadavky, trvalé zlepšování systému, prostor pro pracovníky pro konzultace a spoluúčast nebo také bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

Jaká je cena certifikátu BOZP podle ISO 45001?

Cena certifikace podle normy ISO 45001:2018 se v zásadě liší v závislosti na počtu zaměstnanců, velikosti organizace a složitosti procesů. Některá organizace má dostatek času jiná potřebuje certifikát ISO takříkajíc „zítra“.

Cena „certifikace ISO“ závisí také na tom, zda organizace má zájem o jeden systém (např. certifikát ISO 9001 nebo certifikát ISO 14001 a podobně) nebo o integrovaný systém řízení (např. certifikát systému řízení jakosti podle ISO 9001 + systému environmentálního managementu podle ISO 14001 + systému řízení BOZP podle ISO 45001 a podobně).

Cenová nabídka na certifikaci systému BOZP podle ISO 45001:2018 musí odrážet všechny tyto faktory.

Dobře vybudovaný systém BOZP podle ISO 45001:2018 přetrvá „věky“ v případě, že je seriózně zaveden, je udržován, pravidelně prověřován a organizace zajišťuje jeho zlepšování a zároveň odráží skutečné procesy, které se v organizaci dějí.

Pro expresní cenovou nabídku na certifikaci systému BOZP prosím vyplňte rychlou žádost o expresní cenovou nabídku na certifikaci ISO , nebo nám napište na náš mail.