ISO certifikace – nejčastější dotazy a odpovědi

ISO certifikace je proces, kterým organizace prokazuje, že splňuje požadavky mezinárodních standardů vytvořených Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). ISO je nezávislá, nezisková mezinárodní organizace, která vyvíjí normy pro zajištění kvality, bezpečnosti, efektivnosti a interoperability produktů, služeb a systémů.

Co je to ISO?

ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci (International Organization for Standardization), je nezávislá, nevládní mezinárodní organizace, která vyvíjí a publikuje mezinárodní normy.

Organizace byla založena v roce 1947, organizace vydala první standard pod hlavičkou ISO v roce 1951 jako ISO/R 1:1951 . ISO vznikla spojením dvou tehdejších institucí zabývajících se kvalitou, a to International Federation of National Standardizing Associations (ISA) a United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC) . ISO organizace má členské organizace z více než 160 zemí, každá z těchto zemí je zastoupena jednou členskou organizací. Má více než 800 technických komisí (TC) a subkomisí (SC), které se starají o vývoj norem.

Někteří autoři tvrdí, že zkratka ISO má původní podstatu v řeckém slově Isos, tedy „stejný“. Tuto tezi však vyvrací jeden z přítomných na konferenci, Willy Kuert, slovy:

O tom nebyla v Londýně ani zmínka…

(Latimer et. Al., 1997, s. 20, „There was no mention of that in London!“)

Organizace ISO se snaží sjednotit a standardizovat normy napříč různými průmysly a sektory na celém světě, čímž usiluje o zjednodušení mezinárodního obchodu a umožnění spolupráce v různých technických a ekonomických oblastech.

K 1.1.2024 publikovala již více než 25 000 mezinárodních norem pokrývajících téměř všechny aspekty technologie a výroby. ISO organizace má své sídlo v Ženevě ve Švýcarsku.

Co je ISO certifikát?

ISO certifikát je oficiální dokument vydaný certifikačním orgánem, který potvrzuje, že organizace splňuje požadavky konkrétní ISO normy. Tento certifikát slouží jako důkaz toho, že systém managementu v organizaci byl zkontrolován a schválen v souladu s mezinárodními standardy ISO.

Hlavní charakteristiky ISO certifikátu:

 • potvrzení souladu – ISO certifikát potvrzuje, že organizace dodržuje specifické požadavky a kritéria stanovená v ISO normě, pro kterou byla certifikována,
 • platnost a obnova – certifikát ISO je platný obvykle na období tří let, přičemž během tohoto období jsou prováděny pravidelné dohledové audity (roční nebo pololetní). Po uplynutí platnosti musí organizace projít recertifikačním auditem,
 • mezinárodní uznání -certifikát je uznáván na mezinárodní úrovni, což může být výhodné při obchodních vztazích s mezinárodními partnery a zákazníky,
 • specifická norma – certifikát ISO je vydáván pro konkrétní normu (např. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 atd.), která definuje specifické požadavky na systém managementu kvality, environmentální management, informační bezpečnost a podobně.

Jak získat ISO certifikát?

Proces získání certifikátů podle ISO norem zahrnuje několik kroků:

 1. Příprava a školení – organizace se seznámí s požadavky normy a připraví potřebnou dokumentaci a procesy. Organizace musí pochopit požadavky normy, pro kterou chce získat certifikát,
 2. Implementace a interní audit – organizace implementuje požadavky normy do svých systémů a procesů, zavede všechny potřebné procesy a postupy do praxe. Následne organizace provádí interní audit k ověření, zda jsou splněny všechny požadavky normy.
 3. Certifikační audit – externí certifikační orgán provede audit k ověření souladu s normou a prověří zda organizace opravdu splňuje všechny požadavky normy,
 4. Vydání certifikátu – pokud organizace úspěšně projde certifikačním auditem, certifikační orgán vydá ISO certifikát.
 5. Udržování a zlepšování – organizace musí pravidelně prokazovat dodržování normy prostřednictvím dohledových auditů a neustále zlepšovat své procesy.

Certifikační orgán nemůže provádět poradenství (implementaci) z několika důležitých důvodů, které jsou klíčové pro zachování integrity, nezávislosti a důvěryhodnosti certifikačního procesu. Tyto důvody jsou zakotveny v principech mezinárodních standardů, zejména v ISO/IEC 17021-1, která definuje požadavky na certifikační orgány poskytující audit a certifikaci systémů managementu.

Hlavní důvody, proč certifikační orgán nemůže provádět poradenstvi jsou možný střet zájmů, zajištění nestrannosti a objektivity, zajištění důvěryhodnosti v certifikaci, plnění standardů a předpisů.

Co je ISO certifikace?

ISO certifikace podle ISO 17021-1 je proces prováděný auditorskou organizací nezávislou na zákazníkovi a zúčastněných stran s cílem certifikace systému managementu ISO.

V podstatě jde o proces, při kterém certifikační orgán ISO provádí audit organizace podle reference (normy ISO), čímž potvrzuje, že uvedená organizace splňuje požadavky uvedené normy a je s ní ve shodě (např. ISO 9001).

Tento proces může zahrnovat jakoukoli normu ISO, to znamená normy, které slouží k certifikaci, jako například ty, které jsou již dobře známy, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 27001 a jiné.

Certifikace ISO slouží k potvrzení důvěryhodnosti organizace v konkrétním tématu a prostřednictvím prohlášení o důvěryhodnosti (certifikát) k prokázání této důvěryhodnosti jedné nebo více konkrétním zúčastněným stranám.

Je běžné, že zákazníci požadují od svých dodavatelů certifikát ISO v konkrétní oblasti, aby snížili svá vlastní rizika v dodavatelském řetězci:

 • certifikát ISO 9001 například snižuje u zákazníka riziko zpoždění nebo spokojenosti s produktem nebo službou poskytovanou jeho vlastním zákazníkem,
 • certifikát ISO 37001 například snižuje riziko zákazníka, že jeho jméno bude zapojeno do jakéhokoli procesu korupce/úplatkářství v důsledku výkonu jeho dodavatele.

Proces certifikace kromě důvěryhodnosti přináší i nestrannost při hodnocení zájemce o certifikát, jelikož je do něj zapojena třetí strana, v tomto případě certifikační orgán ISO.

Co je cílem ISO certifikace?

ISO certifikace je proces, který získává stále větší popularitu mezi organizacemi po celém světě. Její hlavní cíl je často zjednodušeně vnímán jako zajištění souladu s mezinárodními standardy, avšak skutečné cíle a benefity ISO certifikace jsou mnohem hlubší a širokospektrální.

Zabezpečení kvality a efektivity

Jedním z primárních cílů ISO certifikace je zajištění vysoké kvality produktů a služeb, které organizace poskytuje. ISO normy, jako například ISO 9001 pro systémy managementu jakosti, stanovují přísné požadavky na procesy, které zajišťují konzistentní kvalitu. Organizace, které získají tento certifikát, prokazují svůj závazek k neustálému zlepšování a optimalizaci svých procesů, což vede k vyšší efektivitě a snížení nákladů.

Zvyšování důvěry zákazníků a partnerů

ISO certifikace je symbolem důvěryhodnosti a spolehlivosti. Když zákazníci a obchodní partneři vidí, že organizace je certifikována podle mezinárodně uznávaných standardů, zvyšuje to jejich důvěru. V konkurenčním podnikatelském prostředí může být ISO certifikát rozhodujícím faktorem při výběru dodavatele nebo obchodního partnera.

Přístup na mezinárodní trhy

ISO normy jsou celosvětově uznávány a jejich dodržování může výrazně usnadnit přístup na mezinárodní trhy. Mnohé země a podniky požadují, aby jejich dodavatelé měli ISO certifikaci jako podmínku spolupráce. Tímto způsobem ISO certifikace otevírá nové obchodní příležitosti a umožňuje organizacím expandovat své působení za hranice domácího trhu.

Zlepšování řízení rizik a bezpečnosti

Mnohé ISO normy, jako například ISO 27001 pro systémy managementu informační bezpečnosti nebo ISO 45001 pro management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměřují na identifikaci a řízení rizik. Implementací těchto norem organizace minimalizují riziko bezpečnostních incidentů, chránící tak své zdroje, zaměstnance a citlivé informace. Tento proaktivní přístup k řízení rizik přispívá ke stabilitě a dlouhověkosti organizace.

Podpora udržitelnosti a environmentálního managementu

V současnosti, kdy je udržitelnost a ochrana životního prostředí klíčovým globálním cílem, ISO certifikace hraje významnou roli iv této oblasti. Norma ISO 14001 pro environmentální management pomáhá organizacím minimalizovat negativní dopad na životní prostředí prostřednictvím efektivního řízení zdrojů a odpadu. Certifikované organizace tak prokazují svůj závazek k environmentální odpovědnosti, což je stále důležitější pro zákazníky i investory.

Neustálé zlepšování a inovace

ISO certifikace není jednorázovým procesem, ale vyžaduje neustálé sledování a zlepšování. Tento dynamický přístup podporuje inovace a adaptaci na měnící se tržní podmínky a technologie. Organizace, které se zavázaly k ISO normám, se neustále snaží optimalizovat své procesy, což jim umožňuje být flexibilní a konkurenceschopné.

Cílem ISO certifikace jemnohem více než jen dodržování mezinárodních standardů. Jedná se o komplexní přístup ke zlepšování kvality, efektivity, bezpečnosti, environmentální odpovědnosti a inovací. Organizace, které se rozhodnou pro ISO certifikaci, získávají nejen konkurenční výhodu, ale také pevný základ pro trvale udržitelný růst a úspěch.