Pozastavení, zrušení nebo zúžení rozsahu certifikace

Certifikační orgán systému řízení(COSM) má zásady a postupy pro pozastavení, zrušení nebo zúžení rozsahu certifikace. Pokudse pozastavení, zrušení nebo zúžení rozsahu certifikace týkájedné normy systému řízení, COSM prověří dopady na ostatní normy systému řízení.

Možnost COSM pozastavit, omezit nebo zrušit certifikaci klienta za určitých okolností je stanovenavesmlouvě o certifikaci/rektifikaci.

Postup pozastavení platnosti certifikace

O pozastavení platnosti certifikátu rozhoduje ředitel certifikačního orgánu (RCO) vydáním rozhodnutí o pozastavení/zrušení platnosti. Rozhodnutí je doručeno certifikované organizaci a tato skutečnost je k dispozici ke zveřejnění v COSM eucert s.r.o.

Důvody pro pozastavení platnosti certifikace

COSM pozastaví certifikaci v případě, že např.:

– Certifikovaný SM klienta trvale nebo závažným způsobem neplní požadavky na certifikaci, včetně požadavků na efektivitu SM,

– certifikovaný klient neumožní provedení požadovaného počtu dozorových auditů nebo recertifikačních auditů,

– certifikovaný klient dobrovolně požádal o pozastavení.

Po pozastavení platnosti je certifikace systému řízení dočasně neplatná a certifikovaná organizace není oprávněnapoužívat certifikát nebo certifikační značku eucert s.r.o. ani se odvolávat na certifikaci.

Pokud klient velhůtě stanovené COSM nevyřeší všechny skutečnosti, kterévedly k pozastavení certifikace, vede tato skutečnost k odebrání nebo zúžení rozsahu certifikace. Pozastavení certifikace může být pouze na 6 měsíců. Po uplynutí této doby je klientský certifikát zrušen.

Zúžení rozsahu certifikace

COSM omezí rozsah certifikace tak, aby vyloučil ty části rozsahu, kterénesplňujípožadavky, pokud certifikovaný klient trvale nebo závažně neplní požadavky na certifikaci těchto částí předmětu certifikace. Všechna tato omezení musí být v souladu s požadavky normy použité pro certifikaci.

Postup pro obnovení pozastaveného certifikátu

Pokudbylyve stanovené lhůtě splněny podmínky stanovené v rozhodnutí o pozastavení/zrušení, vydá RCO rozhodnutí o obnovení . Rozhodnutí je doručeno certifikované organizaci a je k dispozici ke zveřejnění v COSM eucert s.r.o.

Postup pro odnětícertifikace

Na základě potvrzených zjištění vydá RCO „Rozhodnutí o odnětícertifikace„. Rozhodnutí je doručeno certifikované organizaci a tato skutečnost je k dispozici ke zveřejnění v COSM eucerts.r.o.

Důvody pro odnětícertifikace

Certifikát systému řízení je klientovi odebrán na základě následujících skutečností:

(a) klient poruší povinnost stanovenou v článku IV certifikační/recertifikační smlouvy, tj. povinnostne prodleně informovat COSM o všech změnách, kterémo ho umít vliv na provádění certifikace;

b) Klient používá certifikát, logo nebo značku v rozporu s právnímipředpisy, pravidly pro používání certifikátu, loga a značky nebo v rozporu s dobrými mravy;

c) je klientův certifikát v důsledku dohledu pozastaven nebo zrušen;

d) na majetek klienta je prohlášen konkurz nebo je konkurzní řízenízastaveno pro nedostatek majetku;

(e) klient vstoupí do likvidace;

(f) klient neumožní dohled exekutora,

g) klient neumožňuje, aby pro účely akreditace COSM podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 bylo za součinnosti klienta provedenosvědecképosouzení, tj. aby secertifikace zúčastnil akreditační orgán: Český institut pro akreditaci, o.p.s.

(h) zjištění porušení smluvníchpodmínekze strany klienta,

i) klient požádá o ukončení spolupráce,

j) klient neodstranildůvod, pro kterýbyloosvědčenípozastaveno, ve stanovené lhůtě 6 měsíců,

k) se zjistí, že klient používá certifikát nebo se na nějodvolává po dobu pozastavení.