Každé odvolání nebo stížnost musí být podáno písemně, buď na formuláři nebo jako samostatný dokument zpracovaný stěžovatelem/odvolatelem a následně jej stěžovatel/odvolávající odešle na adresu certifikačního orgánu, nebo na eucert@eucert.cz. Certifikační orgán eucert s.r.o. do 14 dnů vyrozumí stěžovatele/odvolatele o způsobu řešení stížnosti/odvolání, resp. o krocích, které budou provedeny na prošetření stížnosti/odvolání a jejich časových horizontech.

V případě stížnosti třetí strany vůči manažerskému systému organizace certifikované certifikačním orgánem eucert je kontaktován vedoucí certifikované organizace, proti níž je stížnost adresována. Následně se prověří opodstatněnost a příčiny stížnosti a v případě potřeby se nařídí mimořádný kontrolní audit. V případě opodstatněnosti stížnosti a její závažnosti může certifikační orgán přistoupit i k pozastavení/odebrání certifikace.

O konečném řešení stížnosti/odvolání certifikační orgán informuje stěžovatele/odvolatele.