Společnost COSM eucert s.r.o. uznává důležitost nestrannosti při provádění činností souvisejících s certifikací systémů managementu. Naším cílem a prioritou je jednat vždy transparentně, posuzovat a rozhodovat objektivně a vyhýbat se jakýmkoli střetům zájmů.

Společnost COSM eucert s.r.o. prohlašuje, že je nestranná při provádění činností souvisejících s certifikací systémů řízení, řídí střety zájmů a zajišťuje objektivitu činností souvisejících s certifikací systémů řízení.  Pokud jakýkoli vztah vyvolává obavy o nestrannost, certifikační orgán musí tento vztah zdokumentovat a prokázat, jak tyto obavy odstraní nebo minimalizuje.

Společnost COSM eucert s.r.o. je nezávislá na jiných společnostech a na jakýchkoli jiných tlacích, které by mohly ovlivnit výsledek certifikačního procesu. Certifikační orgán je plně odpovědný za rozhodnutí týkající se certifikace, včetně udělení, zachování, obnovení, prodloužení, omezení, pozastavení a zrušení certifikace.

Pro dosažení těchto cílů a splnění požadavků nestrannosti a nezávislosti se naše společnost řídí následujícími zásadami:

1. o certifikaci systémů řízení rozhodujeme pouze na základě objektivního a odborného posouzení daných systémů řízení,

2. analyzujeme, přezkoumáváme a přijímáme opatření v případě možného ohrožení nestrannosti,

3. analyzovat a přijmout vhodná opatření na ochranu nestrannosti, pokud je ohrožena jednáním jiných osob, orgánů nebo organizací,

4. informujeme zúčastněné strany o našich krocích a postupech a transparentně předkládáme všechny související informace výboru pro ochranu nestrannosti, který tyto strany zastupuje,

5. neposkytujeme poradenství v oblasti systémů řízení ani neprovádíme interní audity ve společnostech, které jsou klienty nebo potenciálními klienty naší společnosti,

6. necertifikujeme činnost žádného jiného certifikačního orgánu zaměřeného na certifikaci systémů řízení,

7. rozhodujeme pouze na základě objektivních důkazů získaných z posouzení a bráníme tomu, aby průběh nebo závěry posouzení byly ovlivněny jinými zájmy nebo jinými stranami,

8. zveřejňujeme kroky a posloupnost procesu certifikace, auditu a environmentálního ověřování, jakož i výsledky certifikačních a validačních rozhodnutí,

9. účinně reagujeme na stížnosti a vhodně je řešíme,

10. s informacemi od klientů nakládáme důvěrně a zároveň při řešení stížností a reakcích na ně vhodně vyvažujeme zásady otevřenosti a důvěrnosti,

11. nepropagujeme činnost certifikačního orgánu v souvislosti s poradenskou činností v oblasti systémů řízení,

12. nepodmiňujeme úspěch nebo jiný ekonomický přínos certifikace poradenskou službou konkrétní společnosti,

13. dodržujeme etické zásady při všech činnostech souvisejících s naším podnikáním,

14. S každým zákazníkem udržujeme partnerský vztah a dodržujeme zásadu, že certifikační proces a jeho výsledky, včetně rozhodnutí, nejsou závislé na finančním zájmu společnosti,

15. provádíme certifikační služby nezávislými pracovníky a tuto činnost monitorujeme.

Činnost společnosti COSM eucert s.r.o., se řídí nediskriminačním způsobem. Zároveň prohlašujeme, že služby naší společnosti jsou plně k dispozici všem organizacím a podnikatelům bez ohledu na jejich zaměření. Ti, kteří chtějí pracovat v naší společnosti, se musí nejprve s touto politikou ztotožnit a vedení naší společnosti jim vytvoří vhodné podmínky a poskytne potřebné zdroje, aby mohli jednat v plném souladu s ní.

Tímto prohlášením se zavazujeme k nestrannosti v naší certifikační činnosti a prohlašujeme, že nepodlehneme žádným ekonomickým, obchodním ani politickým tlakům.

Břeclav, 11.5.2023

Ing. Milan Greguš, ředitel certifikačního orgánu