Co je to ISO?

ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci (International Organization for Standardization). Organizace ISO je nezávislá, nevládní mezinárodní organizace, která vyvíjí a publikuje mezinárodní normy . ISO byla založena v roce 1947 a její sídlo se nachází v Ženevě ve Švýcarsku. Organizace sdružuje národní normalizační orgány ze 165 zemí světa, čímž vytváří globální síť odborníků, kteří spolupracují na vývoji dobrovolných, konsensuálních mezinárodních norem.

Jaké jsou hlavně výhody ISO certifikace? Co je posláním ISO organizace?

Hlavním posláním organizace ISO je vypracovat mezinárodní normy (lidově označované jako “ISO normy”), které podporují inovace a poskytují řešení globálních výzev. 

Výhody ISO certifikace zahrnují:

 • zlepšení kvality – ISO normy pomáhají organizacím dosahovat konzistentní kvality svých výrobků a služeb,
 • zvýšení efektivity – implementace norem vede k optimalizaci procesů a snižování plýtvání,
 • zvýšení důvěry a reputace – ISO certifikace zvyšuje důvěru zákazníků a partnerů, což může otevřít nové trhy a obchodní příležitosti,
 • zajištění právní a regulační shody – ISO normy často zohledňují aktuální právní požadavky, což pomáhá organizacím vyhnout se sankcím a pokutám,
 • mezinárodní uznání – ISO certifikace je uznávána po celém světě, což usnadňuje mezinárodní obchod.

Co jsou ISO normy?

ISO normy jsou mezinárodně uznávané standardy vydávané Mezinárodní organizací pro normalizaci (International Organization for Standardization), známou pod zkratkou ISO. Tyto normy poskytují specifikace, směrnice nebo charakteristiky, které mohou být využity konzistentně při zajišťování, že materiály, produkty, procesy a služby jsou vhodné pro svůj účel. Hlavním cílem ISO norem je zlepšit kvalitu, bezpečnost a spolehlivost výrobků a služeb, usnadnit mezinárodní obchod a podpořit inovace a udržitelnost.

ISO normy jsou navrženy tak, aby organizacím pomohly zlepšovat kvalitu jejich produktů a služeb tím, že poskytují jasná kritéria a doporučení. Tímto způsobem mohou organizace dosahovat vyšší úrovně spokojenosti zákazníků a zvyšovat svou konkurenceschopnost na trhu. Jedním z klíčových aspektů ISO norem je také zajištění bezpečnosti a spolehlivosti. Normy stanovují požadavky, které musí být splněny, aby výrobky a služby byly bezpečné pro uživatele a spolehlivé v dlouhodobém horizontu.

Další důležitou funkcí ISO norem je usnadnění mezinárodního obchodu. Díky jejich mezinárodnímu uznání a kompatibilitě pomáhají odstraňovat technické překážky mezi různými zeměmi, což usnadňuje pohyb zboží a služeb na globálním trhu. To je klíčové pro podniky, které působí v různých zemích a chtějí zajistit, aby jejich produkty splňovaly jednotné standardy kvality a bezpečnosti všude, kde se prodávají.

ISO normy také podporují inovace a technologický rozvoj tím, že stanovují základy pro rozvoj nových technologií a postupů. Organizace, které se řídí ISO normami, jsou často lépe vybaveny k tomu, aby rychle reagovaly na změny a nové příležitosti na trhu. Tento přístup k neustálému zlepšování a inovacím je klíčový pro dlouhodobý úspěch.

Navíc ISO normy obsahují požadavky a směrnice, které podporují environmentální udržitelnost. Normy jako ISO 14001 pro systémy environmentálního managementu pomáhají organizacím minimalizovat negativní dopady jejich činností na životní prostředí. To zahrnuje efektivní využívání zdrojů, snižování odpadu a zlepšování energetické účinnosti.

Jaké jsou nejznámější ISO normy?

Existuje mnoho různých ISO norem, které se vztahují na různá odvětví a aspekty podnikání. ISO normy jsou základním pilířem moderního obchodního světa . Tyto mezinárodně uznávané standardy poskytují rámec, který organizacím umožňuje dosahovat a udržovat vysokou úroveň kvality, efektivnosti a bezpečnosti. Mezi nejznámější a nejvýznamnější ISO normy patří ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 a ISO 37001 .

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality. Požadavky (ISO 9001: 2015)

ISO 9001 je pravděpodobně nejznámější z ISO norem. Tato norma se zaměřuje na systémy managementu/řízení kvality a je široce přijímána v různých odvětvích. Jejím cílem je zajistit, aby organizace dodržovaly postupy a procesy, které vedou k neustálému zlepšování kvality a spokojenosti zákazníků. ISO 9001 pomáhá organizacím optimalizovat jejich procesy, snižovat chyby a zvyšovat efektivitu, což může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti a lepšímu postavení na trhu.

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality. Požadavky (ISO 9001: 2015) specifikuje požadavky na systém managementu jakosti, pokud organizace :

 • potřebuje prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka, aplikovatelné požadavky předpisů a regulační požadavky, a
 • klade si za cíl zvelebovat spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivního využívání systému včetně procesů na zlepšování systému a zabezpečování shody s požadavky zákazníka, aplikovatelnými požadavky předpisů a regulačními požadavky.

Všechny požadavky této mezinárodní normy (ISO 9001: 2015) jsou obecné a určené pro aplikaci v jakékoli organizaci bez ohledu na typ, její velikost nebo poskytované produkty a služby.

ČSN EN ISO 14001 Systémy managementu environmentu. Požadavky s pokyny k použití (ISO 14001: 2015)

ISO 14001 se zaměřuje na environmentální management a je klíčovou normou pro organizace, které si uvědomují svou environmentální odpovědnost. Tato norma poskytuje rámec pro řízení environmentálních aspektů, minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a dodržování příslušných zákonů a předpisů. Implementace ISO 14001 může pomoci organizacím nejen zlepšit jejich environmentální výkon, ale také získat důvěru zákazníků a komunity, která oceňuje ekologicky zodpovědné podnikání.

ČSN EN ISO 14001 Systémy managementu environmentu. Požadavky s pokyny pro použití (ISO 14001: 2015) – specifikuje požadavky na systém managementu environmentu, který organizace může použít ke zlepšení svého environmentálního chování. ČSN EN ISO 14001 je určena k použití organizací, která usiluje manažovat své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, který přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti.

ČSN EN ISO 14001 pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů svého systému managementu environmentu, které poskytují hodnotu pro životní prostředí, samotnou organizaci a zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace, zamýšlené výstupy systému managementu environmentu zahrnují: zlepšování environmentálního chování; plnění závazných požadavků; dosahování environmentálních cílů.

ČSN EN ISO 14001 je použitelná v jakékoli organizaci, bez ohledu na velikost, typ a charakter. Uplatňuje se na environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které organizace určí.

ČSN EN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky s pokyny pro používání (ISO 45001: 2018)

ISO 45001 je norma, která se zabývá manažerstvím bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jejím cílem je vytvořit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, předcházet pracovním úrazům a zraněním a neustále zlepšovat pracovní podmínky. Organizace, které implementují ISO 45001, mohou lépe řídit rizika spojená s bezpečností a zdravím při práci, čímž chrání své zaměstnance a zároveň zvyšují produktivitu a morálku na pracovišti.

ČSN EN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky s pokyny pro používání (ISO 45001: 2018) specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje pokyny pro jejich používání, aby se umožnilo organizacím poskytovat bezpečná a zdravá pracoviště s prevencí pracovních úrazů a zhoršení zdraví a také proaktivního zlepšování výkonnosti jejího BOZP.

ČSN EN ISO 45001 je aplikovatelná v jakékoli organizaci, která chce vytvořit, implementovat a udržovat systém managementu BOZP, aby zlepšovala bezpečnost a ochranu zdraví při práci, eliminovala nebezpečí a minimalizovala rizika BOZP (včetně nedostatků systému), výhodně využívala příležitosti BOZP a zvládala neshody systému managementu BOZP, které jsou spojeny s jejími činnostmi.

ČSN EN ISO 45001 pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výsledků jejího systému managementu BOZP. V souladu s politikou BOZP organizace zamýšlené výsledky systému managementu BOZP zahrnují:

 • trvalé zlepšování výkonnosti BOZP;
 • plnění právních požadavků a dalších požadavků;
 • dosahování cílů BOZP.

ČSN EN ISO/IEC 27001 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí. Systémy managementu informační bezpečnosti. Požadavky (ISO/IEC 27001: 2022)

V dnešním digitálním věku je ochrana informací kritická. ISO 27001 je norma pro systémy managementu bezpečnosti informací, která pomáhá organizacím chránit svá informační aktiva prostřednictvím efektivních bezpečnostních opatření. Norma se zaměřuje na identifikaci rizik, implementaci kontrolních mechanismů a neustálé zlepšování bezpečnosti informací. Organizace, které dodržují ISO 27001, mohou lépe chránit důvěrné informace svých zákazníků a obchodních partnerů, čímž zvyšují svou důvěryhodnost a zmírňují riziko kybernetických útoků.

ČSN EN ISO/IEC 27001 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí. Systémy managementu informační bezpečnosti. Požadavky (ISO/IEC 27001: 2022) specifikuje požadavky na stanovení, implementaci, udržování a trvalé zlepšování systému managementu informační bezpečnosti v kontextu organizace. ČSN EN ISO/IEC 27001 obsahuje také požadavky na posouzení a ošetření rizik informační bezpečnosti přizpůsobených potřebám organizace.

Požadavky vymezené v ČSN EN ISO/IEC 27001 jsou obecné a jsou určeny pro všechny organizace bez ohledu na typ, velikost nebo povahu organizace.

Nesplnění některého z požadavků ČSN EN ISO/IEC 27001 vyjmenovaných v kapitolách 4 až 10 není akceptovatelné, pokud organizace deklaruje dosažení shody s tímto dokumentem.

ČSN ISO 37001 Systémy managementu proti korupci. Požadavky na pokyny pro používání (ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use )

Korupce je jedním z největších problémů, se kterými se potýká současný svět. Má devastující dopad na společnosti, hospodářství a celosvětový rozvoj. Boj proti korupci je klíčový pro zajištění spravedlnosti, transparentnosti a rovnosti. V tomto kontextu hraje ISO 37001, norma pro antikorupční systémy, důležitou roli. ISO 37001 poskytuje organizacím rámec pro implementaci a udržování efektivních systémů pro předcházení, odhalování a řešení korupce.

ČSN ISO 37001 Systémy managementu proti korupci. Požadavky s pokyny pro používání specifikuje požadavky a poskytuje pokyny pro vytvoření, implementaci, udržování, přezkoumání a zlepšování systému managementu proti korupci. Systém managementu proti korupci může být samostatný nebo může být integrován do celkového systému managementu.

V souvislosti s činnostmi organizace se ČSN ISO 37001 zaměřuje na tyto oblasti:

 • na korupci ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru;
 • na korupci prováděnou organizací;
 • ke korupci ze strany personálu organizace jednajícího jménem organizace nebo v její prospěch;
 • na korupci ze strany partnerů věcného vztahu organizace jednajících jménem organizace nebo v její prospěch;
 • ke korumpování organizace;
 • ke korumpování personálu organizace ve vztahu k činnostem organizace;
 • ke korumpování partnerů věcného vztahu organizace ve vztahu k činnostem organizace;
 • na přímou a nepřímou korupci (například na úplatek nabízený nebo přijatý prostřednictvím třetí strany nebo třetí osobou).

ČSN ISO 37001 se vztahuje pouze na korupci.

Jaká je struktura normy ISO 9001 v kontexte PDCA cyklu?

Norma ISO 9001 je jedním z nejvýznamnějších standardů pro řízení organizace a její struktura je pevně zakotvena v metodologii PDCA cyklu (Plan-Do-Check-Act), což je cyklus zaměřený na neustálé zlepšování procesů a systémů v organizacích. Tato metodologie je základním kamenem efektivního řízení kvality, který podporuje systematický a opakovaný přístup k dosažení cílů kvality.

Plan (Plánování)

V rámci ISO 9001 začíná PDCA cyklus fází plánování, která zahrnuje kapitoly 4 až 7. V této fázi organizace musí identifikovat kontext, v němž operuje, včetně zainteresovaných stran, jejich požadavků a očekávání (kapitola 4). Dále se stanovují cíle kvality a plánují se procesy a zdroje nezbytné k dosažení těchto cílů. Kapitola 5 se zaměřuje na vedení a odpovědnost vedení, které musí demonstrovat závazek k systému řízení kvality a vyjasnit politiku kvality. Kapitola 6 se týká plánování systému řízení kvality, kde jsou definovány rizika a příležitosti, a kapitol 7 se zaměřuje na podporu, zahrnující zdroje, kompetence, povědomí, komunikaci a dokumentaci.

Do (Provedení)

Fáze „Do“ odpovídá kapitole 8 normy ISO 9001, která se zaměřuje na realizaci plánovaných procesů. Tato kapitola specifikuje požadavky na provozní činnosti, včetně plánování a řízení výroby nebo poskytování služeb. V této fázi se implementují procesy a postupy, které byly naplánovány v předchozí fázi, s cílem splnit požadavky zákazníků a dosáhnout stanovených cílů kvality.

Check (Kontrola)

Kontrolní fáze „Check“ je pokryta kapitolou 9 normy, která zahrnuje monitorování, měření, analýzu a hodnocení výkonu procesů. Organizace musí pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat účinnost svého systému řízení kvality. To zahrnuje interní audity, které jsou nezbytné pro ověření shody s plánovanými postupy a identifikaci oblastí pro zlepšení. Rovněž je důležité měření spokojenosti zákazníků a analýza získaných dat, aby se mohly provést informovaná rozhodnutí pro další kroky.

Act (Jednání)

Poslední fáze „Act“ odpovídá kapitole 10, která se zabývá zlepšováním. Na základě výsledků z fáze kontroly musí organizace přijmout opatření k neustálému zlepšování svého systému řízení kvality. Tato fáze zahrnuje nápravná opatření pro řešení zjištěných neshod a prevenci jejich opakování. Organizace musí také identifikovat příležitosti ke zlepšení a provádět vhodná opatření k optimalizaci svých procesů a zvýšení celkové výkonnosti.

Struktura normy ISO 9001 je úzce provázána s PDCA cyklem, který zajišťuje systematický a opakující se přístup k řízení kvality. Tím, že organizace důsledně plánují, provádějí, kontrolují a jednají na základě získaných výsledků, mohou neustále zlepšovat své procesy a dosahovat vyšší úrovně kvality. Tento cyklický přístup umožňuje organizacím nejen splňovat, ale i překračovat očekávání svých zákazníků, což je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch a konkurenceschopnost na trhu.

Co je to procesní přístup?

Procesní přístup podle normy ISO 9001 je metodika, která organizaci umožňuje efektivně řídit své činnosti s důrazem na dosažení vysoké kvality a neustálého zlepšování. Tento přístup zahrnuje identifikaci, řízení a optimalizaci všech relevantních procesů, které mají vliv na kvalitu produktů a služeb.

Prvním krokem je identifikace všech klíčových procesů v organizaci. To znamená nejen hlavní výrobní nebo servisní procesy, ale také podpůrné procesy, jako je řízení zdrojů, interní audity a školení zaměstnanců. Každý z těchto procesů je pečlivě mapován, zaznamenávají se všechny vstupy, výstupy, potřebné zdroje a jednotlivé kroky procesu. Mapování procesů pomáhá organizaci lépe porozumět, jak procesy probíhají a kde mohou nastat problémy nebo úzká místa.

Po identifikaci a mapování procesů je klíčové jasně definovat odpovědnosti a pravomoci. Každý zaměstnanec musí vědět, jaké jsou jeho úkoly a kdo je za co zodpovědný. To zajišťuje, že procesy probíhají hladce a bez zbytečných překážek.

Monitorování a měření výkonnosti procesů je další kritickou součástí procesního přístupu podle ISO 9001. Organizace musí pravidelně sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), aby zjistila, zda procesy dosahují stanovených cílů. Toto měření umožňuje organizaci identifikovat oblasti, kde jsou potřebná zlepšení.

Nepřetržité zlepšování je základním principem procesního přístupu. Na základě výsledků měření a zpětné vazby organizace analyzuje nevyhovující výsledky, hledá příčiny problémů a zavádí nápravná opatření. Tento cyklus neustálého zlepšování pomáhá organizaci adaptovat se na nové výzvy a neustále zvyšovat úroveň kvality svých produktů a služeb.

Přijetí procesního přístupu podle normy ISO 9001 přináší organizaci mnoho výhod. Především zlepšuje efektivitu a snižuje náklady tím, že identifikuje a eliminuje zbytečné nebo duplicitní činnosti. Zároveň podporuje transparentnost a jasnou komunikaci, což zlepšuje spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými odděleními a pracovníky. Výsledkem je zvýšení kvality výstupů díky standardizaci procesů a jasně definovaným postupům. Procesní přístup také umožňuje organizaci rychleji reagovat na změny a inovace, což je klíčové v dnešním dynamickém a konkurenceschopném prostředí.

Procesní přístup podle normy ISO 9001 pomáhá organizacím dosahovat vyšší úrovně výkonnosti a kvality, zlepšovat spokojenost zákazníků a zajišťovat trvalý růst a úspěch na trhu.