ISO 45001 historie

Systém managementu BOZP (dle ISO 45001) v kontextu integrovaného systému managementu kvality

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou prioritami pro každou organizaci. Bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovišti mohou mít závažné důsledky pro zaměstnance i pro samotnou firmu. K dosažení a udržení bezpečného pracovního prostředí organizace mohou využít taky normu …

Začleňování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do posuzování kybernetických bezpečnostních rizik

Při posuzování vlivu kybernetického útoku se nevěnuje dostatečná pozornost aspektům tělesného a duševního zdraví pracovníků, například zraněním či psychosociálním problémům. Je to proto, že kybernetický útok je vnímán jako vnější hrozba, zatímco bezpečnost a ochrana zdraví je otázka interní. Aby …

Strategie managementu a zdokonalování systému kvality

Strategie managementu a zdokonalování kvality by měla být v organizaci orientována na tři klíčové oblasti (Obr.1): 1. dodavatelsko-odběratelské vztahy, 2. hodnocení kvality, 3. práci zaměstnanců. Základem dosažení pokroku při dosahování kvality je nahradit setrvačnost promyšleným pokrokem. Strategické faktory managementu a zdokonalování …