ISO 14001 certifikat

Základní pilíře systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Norma ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití (EMS), je navržena tak, aby pomohla organizacím všech typů a velikostí chránit životní prostředí, reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se socioekonomickými potřebami a zlepšovat svůj environmentální výkon.

Dosažení rovnováhy mezi životním prostředím, společností a ekonomikou se považuje za podstatné pro plnění potřeb současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své potřeby. Udržitelného rozvoje jako cíle se dosáhne vyvážením tří pilířů udržitelnosti.

Společenská očekávání ve vztahu k udržitelnému rozvoji, transparentnosti a odpovědnosti se vyvinula v souvislosti se stále přísnějšími právními předpisy, rostoucími tlaky na životní prostředí v důsledku znečišťování, neefektivního využívání zdrojů, nesprávného nakládání s odpady, klimatických změn, zhoršování ekosystémů a ztráty biodiverzity (biologické rozmanitosti).

To přimělo organizace ISO přijmout systematický přístup k environmentálnímu managementu implementováním systémů environmentálního managementu s cílem přispět k „environmentálnímu pilíři“ udržitelnosti.

Základní pilíře systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Základem úspěšného EMS podle ISO 14001 jsou klíčové pilíře, které společně tvoří ucelený rámec pro řízení environmentálních aspektů činností, produktů a služeb organizace. Tyto pilíře jsou:

1. Závazek k neustálému zlepšování

Základem systému environmentálního managementu je princip neustálého zlepšování. To znamená, že organizace musí nejen identifikovat a řídit své environmentální aspekty, ale také pravidelně hodnotit svůj environmentální výkon a hledat cesty k jeho zlepšování. Tento cyklus plánování, provádění, kontroly a aktu představuje dynamický proces, který vede k postupným vylepšením.

2. Splnění právních a jiných požadavků

Organizace musí zajistit, že jsou plně informovány o všech relevantních environmentálních právních a jiných požadavcích, které se na ně vztahují, a musí tyto požadavky splňovat. To zahrnuje lokální, národní a mezinárodní zákony a nařízení, jakož i dobrovolné závazky nebo průmyslové normy. Tento pilíř je základem pro minimalizaci rizik právních postihů a podporuje udržitelný rozvoj.

3. Zapojení zaměstnanců a komunikace

Úspěch EMS závisí na aktivním zapojení a závazku všech úrovní organizace, od vedení po jednotlivé zaměstnance. Zvyšování povědomí, školení a efektivní komunikace jak uvnitř, tak vně organizace jsou nezbytné pro podporu týmového ducha a spolupráce v oblasti environmentálního managementu. Komunikace také zahrnuje transparentnost a otevřenost vůči externím zainteresovaným stranám, včetně veřejnosti a zákazníků.

4. Systémový přístup k řízení environmentálních aspektů

EMS podle ISO 14001 vyžaduje od organizací, aby zavedly systematický přístup k identifikaci, monitorování a řízení svých environmentálních aspektů. Tento přístup umožňuje organizacím identifikovat oblasti, kde mohou svůj environmentální výkon zlepšit, a zároveň minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Systémový přístup zahrnuje integraci environmentálních úvah do všech aspektů podnikání, od nákupu až po výrobu, distribuci a likvidaci produktů.

5. Prevence znečištění

Prevence znečištění je klíčovým principem EMS podle ISO 14001. Organizace jsou povzbuzovány k tomu, aby upřednostňovaly preventivní opatření před reaktivními opatřeními a hledaly způsoby, jak znečištění eliminovat nebo minimalizovat u zdroje. To může zahrnovat technologické inovace, změny ve výrobních procesech, recyklaci a opětovné použití materiálů a produktů, stejně jako efektivnější využívání zdrojů.

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

Účelem normy ČSN EN ISO 14001 je poskytnout organizacím systematický rámec pro ochranu životního prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami. Norma specifikuje požadavky, které umožňují organizaci dosahovat zamýšlených výstupů, které si stanovuje pro svůj systém environmentálního managementu.

Systematický přístup k environmentálnímu managementu může vrcholovému vedení poskytovat informace pro budování úspěchu v dlouhodobém horizontu a hledání možností přispívajících k udržitelnému rozvoji:

 • ochranou životního prostředí, a to předcházením nebo zmírňováním negativních dopadů na životní prostředí;
 • zmírňováním možných nepříznivých účinků environmentálních podmínek na organizaci;
 • podporou organizace při plnění závazných povinností;
 • zlepšováním environmentální výkonnosti;
 • řízením nebo ovlivňováním způsobu, jakým jsou produkty a služby organizace navrhovány, vytvářeny, distribuovány, spotřebovávány a likvidovány (odstraňovány) s využitím hledisek životního cyklu, jejichž pomocí lze zabránit environmentálním dopadům z nechtěného přesunu na jiné místo v rámci životního cyklu;
 • dosažením finančních a provozních výhod, které mohou vyplynout z implementování alternativ šetrných k životnímu prostředí a upevňujících pozici organizace na trhu;
 • sdělováním informací o životním prostředí relevantním zainteresovaným stranám.

Norma ISO 14001, stejně jako mnoho jiných moderních ISO norem, využívá strukturu zvanou „High-Level Structure“ (HLS), která umožňuje lepší integraci s dalšími systémovými normami. Tato struktura má 10 hlavních bodů (kapitol):

1. Předmět normy

Definuje, na co se norma vztahuje a jaké organizace ji mohou používat pro zlepšení svého environmentálního managementu.

2. Citované dokumenty

Tato sekce je obvykle prázdná a pouze odkazuje na fakt, že jediné nezbytné dokumenty pro pochopení nebo implementaci ISO 14001 jsou obsaženy přímo v normě.

3. Termíny a definice

Vysvětluje klíčové pojmy a terminologii používanou v normě, aby byla zajištěna jednotnost pochopení a interpretace.

4. Kontext organizace

Vyžaduje, aby organizace pochopila vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují její environmentální managementový systém, a definuje požadavky na porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.

5. Vedení

Zdůrazňuje závazek vedení k environmentálnímu managementu, včetně vytvoření environmentální politiky, jasných rolí, odpovědností a pravomocí v rámci organizace.

6. Plánování

Zahrnuje požadavky na identifikaci environmentálních rizik a příležitostí, právních a jiných požadavků, cílů environmentálního managementu a plánování k jejich dosažení.

7. Podpora

Detailně popisuje potřebu dostatečných zdrojů, osvěty, kompetencí, osvědčení o komunikaci a řízení dokumentovaných informací.

8. Provoz

Stanoví požadavky na plánování, řízení a kontrolu procesů, které mají dopad na environmentální výkon.

9. Hodnocení výkonnosti

Zabývá se sledováním, měřením a analýzou environmentálního výkonu, včetně interního auditu a přezkumu vedením.

10. Zlepšování

Zavádí požadavky na neustálé zlepšování systému environmentálního managementu, aby se zvýšil celkový environmentální výkon organizace.

Tato struktura pomáhá organizacím systematicky řešit své environmentální otázky s cílem dosáhnout a prokázat trvalou udržitelnost prostřednictvím efektivního managementu a neustálého zlepšování svého environmentálního výkonu.

Detailní obsah normy ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

 • 0 Úvod 8
 • 0.1 Výchozí podmínky 8
 • 0.2 Cíl systému environmentálního managementu 8
 • 0.3 Faktory úspěchu 9
 • 0.4 Model Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej 9
 • 0.5 Obsah této mezinárodní normy 11
 • 1 Předmět normy 13
 • 2 Citované dokumenty 13
 • 3 Termíny a definice 13
 • 3.1 Termíny vztahující se k organizaci a vedení
 • (leadershipu) 13
 • 3.2 Termíny vztahující se k plánování 15
 • 3.3 Termíny vztahující se k podpoře a provozu 17
 • 3.4 Termíny vztahující se k hodnocení a zlepšování výkonnosti 18
 • 4 Kontext organizace 19
 • 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu 19
 • 4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran 20
 • 4.3 Určování rozsahu systému environmentálního managementu 20
 • 4.4 Systém environmentálního managementu 20
 • 5 Vedení (leadership) 20
 • 5.1 Vedení (leadership) a závazek 20
 • 5.2 Environmentální politika 21
 • 5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace 22
 • 6 Plánování 22
 • 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí 22
 • 6.1.1 Obecně 22
 • 6.1.2 Environmentální aspekty 23
 • 6.1.3 Závazné povinnosti 23
 • 6.1.4 Plánování opatření 24
 • 6.2 Environmentální cíle a plánování jejich dosažení 24
 • 6.2.1 Environmentální cíle 24
 • 6.2.2 Plánování opatření pro dosažení environmentálních cílů 24
 • 7 Podpora 25
 • 7.1 Zdroje 25
 • 7.2 Kompetence 25
 • 7.3 Povědomí 25
 • 7.4 Komunikace 25
 • 7.4.1 Obecně 25
 • 7.4.2 Interní komunikace 26
 • 7.4.3 Externí komunikace 26
 • 7.5 Dokumentované informace 26
 • 7.5.1 Obecně 26
 • 7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací 27
 • 7.5.3 Řízení dokumentovaných informací 27
 • 8 Provoz 27
 • 8.1 Plánování a řízení provozu 27
 • 8.2 Havarijní připravenost a reakce 28
 • 9 Hodnocení výkonnosti 29
 • 9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování 29
 • 9.1.1 Obecně 29
 • 9.1.2 Hodnocení souladu 29
 • 9.2 Interní audit 30
 • 9.2.1 Obecně 30
 • 9.2.2 Program interního auditu 30
 • 9.3 Přezkoumání systému managementu 30
 • 10 Zlepšování 31
 • 10.1 Obecně 31
 • 10.2 Neshoda a nápravné opatření 31
 • 10.3 Neustálé zlepšování 32
 • Příloha A (informativní) Návod k používání této mezinárodní normy 33
 • Příloha B (informativní) Porovnání ISO 14001:2015 a ISO 14001:2004 52
 • Bibliografie 55
 • Český abecední rejstřík 56

Souvisící ČSN

 • ČSN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám
 • ČSN EN ISO 14006 Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu
 • ČSN EN ISO 14031 Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice
 • ČSN EN ISO 14044 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO 14063 Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady
 • ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • ČSN ISO 31000 Management rizik – Principy a směrnice

Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 staví na pár základních pilířích, které společně tvoří robustní rámec pro organizace, jež se snaží zlepšit svůj environmentální výkon a přispět k udržitelnému rozvoji. Implementace a udržování účinného EMS nejenže pomáhá organizacím snižovat svůj dopad na životní prostředí, ale může také vést k finančním úsporám, zlepšení vztahů se zainteresovanými stranami a lepší korporátní image.