Recertifikační audit se plánuje a koná s cílem hodnocení pokračujících plnění všech požadavků příslušné normy systému managementu. Cílem recertifikace je potvrdit pokračující shodu a efektivnost systému managementu jako celku, jakož i jeho pokračující důležitost a aplikovatelnost na předmět certifikace.

Recertifikace zahrnuje audit na místě, který obsahuje:

  • celkovou efektivnost systému managementu s ohledem na interní a externí změny a jeho pokračující významnost a aplikovatelnost na předmět certifikace,
  • prokázaný závazek udržovat efektivnost a zlepšování systému managementu s cílem podpořit celkovou výkonnost,
  • zhodnocení, zda činnost certifikovaného systému managementu přispívá k dosahování politiky a cílů organizace.


Pokud se během recertifikace zjistí neshody nebo chybí důkaz o shodě, certifikační orgán musí určit termíny nápravy a nápravných činností, které je třeba zavést před vypršením certifikace.