Jaké jsou základní požadavky na manažerské systémy ISO?

Co když dostanu otázku máte ISO? Máte certifikát kvality? Co tím zákaznicí myslí? Většinou myslí certifikaci systému řízení podle normy ISO 9001. V současné době jsou moderní integrované manažerské systémy – integrace systému managementu jakosti (ISO9001), systému environmentálního managementu (ISO 14001) a systému řízení BOZP (ISO 45001).

ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) Certifikace systému managementu jakosti – požadavky a postup

eucert – nabídka certifikace manažérských systémů ISO, certifikace ISO, certifikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 27001. Nabídka obratem.

ISO 14001 Certifikace enviromentálního manažerského systému – požadavky a postup

eucert – nabídka certifikace manažérských systémů ISO, certifikace ISO, certifikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 27001. Nabídka obratem.

ISO/IEC 27001 Certifikace systémů managementu bezpečnosti informací

ISO/IEC 27001 Certifikace systémů managementu bezpečnosti informací, eucert – nabídka certifikace manažérských systémů ISO, certifikace ISO, certifikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 27001. Nabídka obratem.

ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

eucert – nabídka certifikace manažérských systémů ISO, certifikace ISO, certifikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 27001. Nabídka obratem.

Jak probíhá certifikace? Jak získat certifikát ISO?

V zásadě certifikační proces je stejný pro každou normu ISO. Rozdíl je v počtu auditodní a požadavcích jednotlivých norem.

Certifikační audit ISO

Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou – certifikačním orgánem. 

Po úspěšné implementaci systému managementu do systému řízení společnosti je vhodné si takovýto systém „od certifikovat“ nezávislým certifikačním orgánem. Zajistíme Vám nejlepší nabídku na trhu, která bude reflektovat Vaše požadavky.

Jak probíhá proces certifikace ISO? Jak získáte certifikát?

Po vypsání žádosti o certifikaci Vám doručíme nabídku. Po jejím odsouhlasení proběhne přípravná fáze. Po ní následuje samotný certifikační audit v 2 etapách a po úspěšném absolvování vydání certifikátu.

První etapa auditu – certifikační audit

První etapa auditu je provedena s cílem:

 • auditovat dokumentaci systému managementu klienta,
 • zhodnotit podmínky a specifika lokality klienta a uskutečnit s pracovníky klienta diskusi, aby se posoudila jejich připravenost na druhou etapu auditu,
 • prozkoumat stav klienta a jeho chápání požadavků normy zejména s ohledem na určení klíčových činností nebo významných aspektů, procesů, cílů a provozu systému managementu,
 • shromáždit potřebné informace týkající se rozsahu systému managementu, procesů a lokality (lokalit) klienta, jakož i souvisejících statutárních a právních aspektů a jejich shody,
 • prozkoumat přidělení zdrojů na druhou etapu auditu a odsouhlasit s klientem podrobnosti druhé etapy auditu,
 • poskytnout zaměření plánu druhé etapy auditu na základě získání dostatečného pochopení systému managementu klienta a jeho činností na místě v souvislosti s možnými významnými aspekty,
 • posoudit, zda se plánují a provádějí interní audity a přezkoumání vedením a zda úroveň implementace systému managementu vytváří předpoklady k tomu, že klient je připraven na druhou etapu auditu.

Zjištění z první etapy auditu jsou zdokumentovány a klientovi je zaslán protokol z auditu, včetně doporučení a identifikace nedostatků, neshod a prostor pro zlepšení, které musí být do druhé etapy odstraněny.

Druhá etapa auditu

Cílem druhé etapy auditu je zhodnotit zavedení systému managementu klienta včetně jeho efektivnosti.

Druhá etapa zahrnuje:

 • informace a důkaz o shodě se všemi požadavky aplikovatelné normy systému managementu,
 • sledování, měření, podání zprávy a přezkoumání výkonnosti ve srovnání se záměry a cíli klíčových činností,
 • systém managementu klienta a jeho činnosti z pohledu shody s legislativou,
 • provozní řízení klientových procesů,
 • interní auditování a přezkoumání managementem,
 • odpovědnost managementu za politiku klienta,
 • vazby mezi normativními požadavky, politikou, záměry a cíli činností, jakékoli aplikovatelné požadavky legislativy, odpovědnost, kompetentnost pracovníků, činnosti, postupy, údaje o výkonnosti, zjištění interních auditů a závěry.

Zjištění z druhé etapy auditu jsou zdokumentovány a klientovi je zaslán protokol z auditu, včetně doporučení a identifikace nedostatků, neshod a prostor pro zlepšení, které musí být do dozoru odstraněny.

Po úspěšném absolvování druhé etapy auditu přichází k vydání certifikátu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Odpovíme Vám obratem.

Kontrolní audity ISO

Smlouva o certifikaci se s certifikačním orgánem podepisuje na tříletý cyklus. V prvním roce přichází k tzv. „Certifikačnímu auditu ISO“, následně ve 2. a 3. roce jsou přesně naplánovány kontrolní tzv. „Dozorové audity“.

Certifikační orgán musí provést u klienta v každém roce platnosti certifikace dozor (tj dva dozorové audity za certifikační období). Termín prvního dozoru po certifikaci nesmí být delší než 12 měsíců od posledního dne druhé etapy auditu. Dozor je prováděn na místě, ale nemusí nutně zahrnovat audity celého systému. Je naplánován spolu s dalšími činnostmi dozoru tak, aby si certifikační orgán mohl udržet důvěru, že certifikovaný systém managementu pokračuje v plnění požadavků mezi recertifikační audity.

Recertifikační audit ISO

Recertifikační audit se plánuje a koná s cílem hodnocení pokračujících plnění všech požadavků příslušné normy systému managementu. Cílem recertifikace je potvrdit pokračující shodu a efektivnost systému managementu jako celku, jakož i jeho pokračující důležitost a aplikovatelnost na předmět certifikace.

Recertifikace zahrnuje audit na místě, který obsahuje:

 • celkovou efektivnost systému managementu s ohledem na interní a externí změny a jeho pokračující významnost a aplikovatelnost na předmět certifikace,
 • prokázaný závazek udržovat efektivnost a zlepšování systému managementu s cílem podpořit celkovou výkonnost,
 • zhodnocení, zda činnost certifikovaného systému managementu přispívá k dosahování politiky a cílů organizace.


Pokud se během recertifikace zjistí neshody nebo chybí důkaz o shodě, certifikační orgán musí určit termíny nápravy a nápravných činností, které je třeba zavést před vypršením certifikace.

Certifikace ISO – aktuální témata

BOZP certifikace certifikace ISO certifikat BOZP certifikat informační bezpečnosti certifikat ISO/IEC 27001 certifikat jakosti certifikát BOZP certifikát ISO 9001 certifikát ISO 14001 certifikát ISO 45001 certifikát jakosti certifikát kvality CSN ISO 45001 Den zkušebnictví 2024 EMS integrovaný systém managementu ISO iso/IEC 27001 ISO/IEC 27001:2013 ISO/IEC 27001:2022 ISO/IEC 27002 ISO 9001:2015 iso 14001:2015 ISO 45001 ISO 45001:2018 konference konference kvalita kvalita lean management narodní cena za kvalitu nezhoda norma Národní cena kvality rada kvality revize ISO/IEC 27001 systém jakosti systém kvality systém managementu BOZP Systémy environmentálního managementu Systémy managementu bezpečnosti informací ČSN EN ISO 14001 ČSN EN ISO 45001 česká národní norma (ČSN) životní prostředí