ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb. ISO 14001 popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací.

Co když dostanu otázku: Máte „certifikát environmentu“? Co se myslí pod pojmem „Certifikát environmentu“?

Ve většině případů se jedná o otázku týkající se řízení systému managementu environmentu, který organizace může použít ke zlepšení svého environmentálního chování a samotnou certifikaci tohoto systému, to znamená certifikaci systému managementu environmentu dle požadavků normy ISO 14001:2015.

Norma ISO 14001:2015 je určena k použití organizací, která usiluje manažovat své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, který přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti.

V souladu s environmentální politikou organizace, zamýšlené výstupy systému managementu environmentu zahrnují: zlepšování environmentálního chování; plnění závazných požadavků; dosahování environmentálních cílů.

Norma ISO 14001:2015 je použitelná v jakékoli organizaci, bez ohledu na velikost, typ a charakter. Uplatňuje se na environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které organizace určí.

Certifikát zaručuje, že systém environmentálního managementu je zaveden, dokumentován, používán a udržován v souladu s požadavky normy ISO 14001. Tím, že je certifikát vydán akreditovanou třetí stranou – certifikačním orgánem – subjekt aktivně minimalizuje environmentální vlivy činností, produktů a služeb.

Jak získat „certifikát environmentu “ podle požadavků ISO 14001?

Certifikace je velmi podobná jako při získávání certifikátu ISO 9001. Po vyjmutí certifikačního orgánu a vyplnění žádosti o certifikaci začne samotný proces.

ISO 14001:2015 je často vyžadována zákazníky nebo investory. Výstupem implementace normy a následné certifikace systému managementu environmentu je i lidově „ certifikát environmentu “. Implementací požadavků normy ISO 14001:2015 se zlepšuje zejména environmentální chování certifikovaného subjektu.

Vrcholový management musí zajistit soulad s právními požadavky, trvalé zlepšování systému, prostor pro pracovníky pro konzultace a spoluúčast svých zaměstnanců na zlepšování environmentálního chování organizace.

Jaká je cena certifikátu environmentu podle ISO 14001?

Cena certifikace podle normy ISO 14001:2015 se v zásadě liší v závislosti na počtu zaměstnanců, velikosti organizace a složitosti procesů. Významným faktorem je také rychlost a čas budování systému managementu environmentu podle normy ISO 14001:2015. Některá organizace má dostatek času jiná potřebuje certifikát ISO takříkajíc „zítra“.

Cena „certifikace ISO“ závisí také na tom, zda organizace má zájem o jeden systém (např. certifikát ISO 9001 nebo certifikát ISO 14001 a podobně) nebo o integrovaný systém řízení (např. certifikát systému řízení jakosti podle ISO 9001 + systému environmentálního managementu podle ISO 14001 + systému řízení BOZP podle ISO 45001 a podobně).

Cenová nabídka certifikaci podle ISO 14001:2015 musí odrážet všechny tyto faktory.

Dobře vybudovaný systém managementu environmentu podle ISO 14001:2015 přetrvá „věky“ v případě, že je seriózně zaveden, je udržován, pravidelně prověřován a organizace zajišťuje jeho zlepšování a zároveň odráží skutečné procesy, které se v organizaci dějí.

Pro expresní cenovou nabídku na certifikaci systému managementu environmentu “ prosím vyplňte rychlou žádost o expresní cenovou nabídku na certifikaci ISO , nebo nám napište na náš mail.