lean management a ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001

Lean management a systémy řízení kvality podle ISO 9001 jsou dva koncepty, které se vzájemně doplňují a synergicky přispívají k dosažení vysoké úrovně efektivity, kvality a spokojenosti zákazníků. Lean management, známý také jako štíhlé řízení, se zaměřuje na eliminaci plýtvání a maximalizaci hodnoty pro zákazníka prostřednictvím neustálého zlepšování procesů. Na druhé straně, ISO 9001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení kvality, který poskytuje rámec pro zajištění konzistentní kvality výrobků a služeb.

Norma ISO 9001 je pravděpodobně nejznámější z ISO norem. Tato norma se zaměřuje na systémy managementu/řízení kvality a je široce přijímána v různých odvětvích. Jejím cílem je zajistit, aby organizace dodržovaly postupy a procesy, které vedou k neustálému zlepšování kvality a spokojenosti zákazníků. ISO 9001 pomáhá organizacím optimalizovat jejich procesy, snižovat chyby a zvyšovat efektivitu, což může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti a lepšímu postavení na trhu.

Spojení těchto dvou přístupů může přinést významné výhody pro jakoukoli organizaci.

Lean management: Základní principy

Lean management je založen na několika klíčových principech, které zahrnují:

  • identifikace a eliminace plýtvání – lean management se zaměřuje na identifikaci a eliminaci všech forem plýtvání, které nepřidávají hodnotu pro zákazníka. To zahrnuje zbytečné pohyby, nadměrné zásoby, čekání, nadprodukci, chyby a neefektivní procesy,
  • nepřetržité zlepšování (Kaizen) – lean management klade důraz na kulturu neustálého zlepšování, kde se zaměstnanci na všech úrovních organizace aktivně podílejí na hledání způsobů, jak zlepšit procesy a odstranit plýtvání,
  • zaměření na zákazníka – klíčovým cílem lean managementu je maximální uspokojení zákazníka. To znamená, že všechny procesy a činnosti jsou navrženy tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám a očekáváním zákazníků,
  • zapojení zaměstnanců – lean management podporuje aktivní zapojení zaměstnanců, kteří jsou nejblíže procesům a mají nejlepší znalosti o tom, jak tyto procesy fungují a kde jsou možnosti pro zlepšení.

ISO 9001: Systémy řízení kvality

Norma ISO 9001 poskytuje rámec pro vytvoření, implementaci a udržování efektivního systému řízení kvality. Norma ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality. Požadavky (ISO 9001: 2015) specifikuje požadavky na systém managementu jakosti, pokud organizace :

  • potřebuje prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka, aplikovatelné požadavky předpisů a regulační požadavky, a
  • klade si za cíl zvelebovat spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivního využívání systému včetně procesů na zlepšování systému a zabezpečování shody s požadavky zákazníka, aplikovatelnými požadavky předpisů a regulačními požadavky.

Všechny požadavky této mezinárodní normy (ISO 9001: 2015) jsou obecné a určené pro aplikaci v jakékoli organizaci bez ohledu na typ, její velikost nebo poskytované produkty a služby. Norma ISO 9001 se zaměřuje na několik klíčových oblastí, které jsou v souladu s principy lean managementu:

  • plánování kvality – ISO 9001 klade důraz na důkladné plánování, které zahrnuje stanovení cílů kvality a plánování procesů potřebných k dosažení těchto cílů. Tento přístup je v souladu s lean managementem, který také vyžaduje pečlivé plánování a zaměření na výsledky,
  • monitorování a měření – ISO 9001 vyžaduje pravidelné monitorování a měření výkonnosti procesů, což je zásadní pro identifikaci oblastí pro zlepšení a pro ověření účinnosti zavedených změn. Lean management také klade důraz na sběr a analýzu dat jako nástroje pro neustálé zlepšování,
  • kontrola a nápravná opatření – norma ISO 9001 zahrnuje procesy pro kontrolu kvality a nápravná opatření, které jsou nezbytné pro řešení neshod a prevenci jejich opakování. To je v souladu s lean principem eliminace plýtvání a zaměřením na prevenci chyb,
  • zákaznická orientace – ISO 9001 klade silný důraz na porozumění a plnění požadavků zákazníků, což je základním kamenem lean managementu. Oba přístupy sdílejí cíl maximální spokojenosti zákazníků prostřednictvím poskytování kvalitních produktů a služeb.

Synergie mezi Lean managementem a ISO 9001

Integrace lean managementu do systému řízení kvality podle ISO 9001 může přinést mnoho výhod. Lean management poskytuje praktické nástroje a techniky pro identifikaci a eliminaci plýtvání, zatímco ISO 9001 poskytuje strukturovaný rámec a osvědčené postupy pro řízení kvality. Společně mohou tyto přístupy pomoci organizacím dosáhnout vyšší úrovně efektivity, kvality a spokojenosti zákazníků.

Například, Lean principy mohou být integrovány do systému řízení kvality podle ISO 9001, což může vést k efektivnějšímu a rychlejšímu řešení problémů. Organizace mohou využít Lean nástroje, jako je hodnotový tok (Value Stream Mapping), pro lepší pochopení a optimalizaci svých procesů v souladu s požadavky ISO 9001. Tímto způsobem mohou rychleji identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení, a zavést účinná nápravná opatření.

Dále, Lean management podporuje kulturu neustálého zlepšování a aktivní zapojení zaměstnanců, což je v souladu s požadavky ISO 9001 na zlepšování a participaci zaměstnanců. Zapojení zaměstnanců do procesu zlepšování nejen zvyšuje jejich motivaci a angažovanost, ale také přináší cenné poznatky a nápady na zlepšení procesů.

Příkladem synergie mezi Lean managementem a ISO 9001 může být výrobní firma, která implementovala ISO 9001. Zavedením Lean principů do svých procesů firma identifikovala a eliminovala zbytečné kroky ve výrobním procesu, což vedlo ke snížení nákladů a zlepšení produktivity. Díky Lean nástrojům, jako je metoda 5S pro organizaci pracovního prostoru, firma také zlepšila bezpečnost a efektivitu na pracovišti.

Další příklad lze nalézt v sektoru služeb, kde společnost implementovala ISO 9001 pro řízení kvality svých zákaznických služeb. Integrací Lean principů do svého systému řízení kvality společnost zkrátila dobu vyřizování zákaznických požadavků, zlepšila spokojenost zákazníků a zvýšila efektivitu svých operací.

Lean managementem a ISO 9001

Lean management a ISO 9001 jsou dva silné nástroje, které mohou organizacím pomoci dosáhnout excelence v řízení kvality. Zatímco ISO 9001 poskytuje strukturovaný rámec pro řízení kvality, lean management přináší praktické techniky pro neustálé zlepšování a eliminaci plýtvání. Kombinace těchto přístupů může vést k vyšší efektivitě, lepší kvalitě a vyšší spokojenosti zákazníků, což jsou klíčové faktory pro dlouhodobý úspěch na konkurenčním trhu.