metrologie 2024

SVĚTOVÝ DEN METROLOGIE 2024

20. květen je Světový den metrologie, připomínající výročí podepsání Metrické konvence z roku 1875, která poskytuje základ pro celosvětový jednotný měřící systém, o který se opírají vědecké objevy a inovace, průmyslová výroba a mezinárodní obchod, jakož i zlepšení kvality života a ochrana životního prostředí .

Tématem pro Světový den metrologie 2024 je „Dnes měříme pro udržitelný zítřek“, který byl zvolen k připomenutí oblastí měření, které jsou klíčové pro podporu udržitelného globálního hospodářství a životního prostředí. Jedná se například o měření spotřeby energie v průmyslu, budovách a dopravě, řízení zdrojů v zemědělství a lesnictví, identifikaci zdrojů znečištění a stanovení cílů na ochranu životního prostředí. S tím souvisí i přesná měření emisí vozidel a spotřeby paliva, která jsou životně důležitá pro soulad s předpisy a navrhování možností udržitelné dopravy. V neposlední řadě jde io hodnocení a řízení výrobních procesů a toků odpadu, které je usnadněno přesnými měřeními, a tyto tak přispívají ke zlepšení péče o životní prostředí.

Národní metrologické instituce na celém světě kontinuálně zvyšují úroveň měření jako vědy rozvíjením a ověřováním nových měřicích technik na jakékoli úrovni, která je k tomu potřebná. Za účelem zajištění spolehlivosti výsledků měření na světové úrovni se jednotlivé národní metrologické instituce účastní srovnávacích měření koordinovaných Mezinárodním úřadem pro váhy a míry (BIPM). BIPM také zajišťuje setkání pro státy, které sdružuje a na těchto setkáních je oslovuje s novými výzvami v oblasti metrologie. Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML) vytváří mezinárodní doporučení, jejichž cílem je sladění a harmonizace požadavků v mnoha oblastech ve světě.

Světový den metrologie je dnem uznání a ocenění příspěvků lidí pracujících v mezivládních a národních organizacích ve prospěch všech lidí během celého roku.

Další informace včetně proslovu ředitele, plakát a seznam akcí dostupných na stránce: www.worldmetrologyday.org

metrologie 2024