Odpady v CR 2023

Na hlavu jsme v ČR vyprodukovali 553 kg komunálního odpadu…ISO 14001 jako nástroj pro efektivní nakládání s odpady

Pozitivní zprávou aktuálních odpadových dat je, že celková produkce odpadů i produkce komunálního odpadu v roce 2022 klesla, konkrétně o 879 tisíc tun u celkového odpadu a o 155 tisíc tun u komunálních odpadů oproti roku 2021. Vzrostl podíl materiálového využití komunálních odpadů.

Na skládkách v roce 2022 skončilo 45 % komunálních odpadů, což je nejméně za posledních deset let. Meziroční snížení u komunálu ukládaného na skládku o 185 a půl tisíce tun považuji za příznivý trend. Ukazuje nám, že se začíná dařit odklon odpadů od skládek.

Zatěžkávacím bude pro obce i stát příští rok, kdy povinné cíle EU míří na 55% recyklaci komunálního odpadu a pro obce bude závazný cíl 60% vytřídění odpadu produkovaného domácnostmi.

Všechny odpady a nakládání s nimi

V roce 2022 Česká republika vyprodukovala 39,1 milionů tun všech odpadů, to je o 879 tis. tun méně než vloni. Z toho činily 1,6 milionů tun nebezpečné odpady a 37,5 milionů tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR tak připadá ročně produkce 3 716 kg všech druhů odpadů. Odpady obecně dokáže ČR využívat. Z 39,1 milionů tun všech odpadů bylo využito 86 %, z toho 83 % materiálově a 3 % energeticky. Na skládkách skončilo 13 % ze všech odpadů.

Komunální odpady a nakládání s nimi

Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů zaujímá 14,8 %. Obyvatelé ČR jich v roce 2022 vyprodukovali 5,8 milionů tun, to je o 155 tisíc tun méně než v roce 2021. Každý občan ČR tedy v průměru ročně vyprodukuje 553 kg komunálního odpadu. V roce 2022 jsme využili 53 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 41 % materiálově a 12 % energeticky. Podíl materiálově využitých komunálních odpadů se oproti roku 2021 zvýšil.

Na skládkách v roce 2022 skončilo 45 % komunálních odpadů (pro srovnání – průměr v EU je 23 %), meziročně došlo k poklesu množství komunálních odpadů ukládaných na skládku o 185,5 tisíc tun, což je příznivý výsledek a ukazuje, že se daří odklon od skládkování. V roce 2022 se podařilo vyseparovat z obcí 1,1 milionu tun surovin (papír, plasty, sklo, kovy).

Do dat za rok 2022 se promítají pozitivní efekty přijatých opatření, jakými jsou nový legislativní rámec pro nakládání s odpady z roku 2020, vzrůstající skládkovací poplatek a blížící se zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2030. Obce se mj. začínají připravovat na rozšíření tříděného sběru textilního odpadu od roku 2025 a biologického kuchyňského odpadu.

ISO 14001 jako nástroj pro efektivní nakládání s odpady

Norma ISO 14001 definuje požadavky na environmentální management, které organizace mohou použít k vytvoření efektivního systému řízení pro snížení environmentálního dopadu svých operací. Jedním z důležitých aspektů environmentálního managementu je nakládání s odpady. Jak postupovat?

  • identifikace a hodnocení environmentálních aspektů – prvním krokem při plánování nakládání s odpady je identifikace environmentálních aspektů organizace. Norma ISO 14001 vyžaduje, aby organizace prováděly systematické hodnocení svých aktivit, výrobků a služeb a identifikovaly ty, které mají potenciální vliv na životní prostředí. Tímto způsobem organizace mohou identifikovat aspekty spojené s vznikem odpadů a lépe porozumět jejich původu a charakteristikám.
  • stanovení environmentálních cílů a plánů – na základě identifikovaných environmentálních aspektů by organizace měly stanovit cíle a plány pro snížení množství a negativního dopadu odpadů. Tyto cíle by měly být měřitelné a realistické, aby organizace mohly monitorovat svůj pokrok v čase. Implementace plánů pro snižování odpadů by mali zahrnovat opatření jako je optimalizace výrobních procesů, recyklace materiálů nebo snížení spotřeby energie.
  • zavedení operativních kontrol – norma ISO 14001 vyžaduje, aby organizace měly v místě opatření pro kontrolu svých operací a minimalizaci rizik vzniku nežádoucích environmentálních dopadů. Pokud jde o nakládání s odpady, to znamená mít v místě opatření pro sběr, manipulaci, skladování a likvidaci odpadů v souladu s platnými environmentálními předpisy a standardy. Organizace by měly zajistit, že odpady jsou správně tříděny a likvidovány tak, aby minimalizovaly svůj environmentální dopad.
  • měření, hodnocení a zlepšování – klíčovým aspektem systému řízení podle ISO 14001 je pravidelné měření, hodnocení a zlepšování výkonnosti. To zahrnuje sledování množství a charakteristik odpadů, které organizace generuje, a hodnocení účinnosti opatření pro snižování odpadů. Organizace by měly provádět interní audity a hodnotit své postupy nakládání s odpady, aby identifikovaly příležitosti k zlepšení a inovacím.
  • komunikace a zainteresované strany – norma ISO 14001 zdůrazňuje význam komunikace se zainteresovanými stranami, včetně dodavatelů, zákazníků, regulačních orgánů a veřejnosti. Organizace by měly transparentně komunikovat o svých snahách a výsledcích v oblasti nakládání s odpady a zapojit se do dialogu s různými zainteresovanými stranami, aby lépe porozuměly jejich očekáváním a potřebám.

Norma ISO 14001 je efektivním nástrojem pro organizace, které chtějí zlepšit své nakládání s odpady a snížit svůj environmentální dopad. Systém řízení jakosti podle ISO 14001 poskytuje rámec pro plánování, provádění, kontrolu a zlepšování postupů nakládání s odpady, což může vést k lepší ochraně životního prostředí, snížení nákladů a zvýšení společenské odpovědnosti